Pomiń nawigację

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez PARP

Ewidencja osób upoważnionych

do przetwarzania danych osobowych

Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Zgodnie z ugruntowanym w literaturze przedmiotu stanowiskiem doktryny, powyższy przepis nakazuje traktowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jako dokumentu poufnego, a zatem ograniczenie możliwości dostępu do tej ewidencji (por. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Wydanie 3, s. 272).

W świetle powyższego uprzejmie informujemy, że dane zawarte w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych nie podlegają udostępnieniu.

Wykaz podmiotów wykluczonych

Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Zgodnie z treścią art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), dane dotyczące podmiotów, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła pomocy finansowej, mogą być udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznej oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów albo podmiotom, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizacje zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Tym samym informacje odnotowane w rejestrze podmiotów niewywiązujących się ze zobowiązań, tj. wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia bądź pożyczki na podstawie art. 6b ust. 3 pkt 3 lit c wskazanej powyżej ustawy, nie podlegają udostępnieniu.

Rejestry nieprawidłowości

Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Stosownie do postanowień art. 10 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczącego nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U. UE L z dnia 12 lipca 1994 r.) oraz art. 37 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.) przekazywanie informacji o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich podlega ograniczeniu wyłącznie do tych osób z państw członkowskich lub instytucji Wspólnoty, które z racji swoich obowiązków mają do nich dostęp.

Ponadto zgodnie z treścią art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), dane dotyczące podmiotów, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła pomocy finansowej, mogą być udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznej oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów albo podmiotom, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizacje zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Tym samym informacje odnotowane w rejestrach nieprawidłowości prowadzonych dla programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich nie podlegają udostępnieniu.

Umorzenia wierzytelności Agencji

Stosownie do postanowień art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych prezentujemy arkusz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych umorzono niepodatkową należność budżetu państwa, o której mowa w art. 60 tejże ustawy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym umorzono wierzytelność na podstawie ustawy o PARP.