Pomiń nawigację

Struktura organizacyjna

W skład PARP wchodzi 20 komórek organizacyjnych. Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes.

Agencja jest jednostką sektora finansów publicznych i agencją wykonawczą, podlegającą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Organem kierującym działalnością Agencji jest Prezes, który ponosi odpowiedzialność za realizację jej zadań. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Prezesa, którym ustala zakres czynności. Kierownictwo PARP sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 20 wyodrębnionych komórek organizacyjnych:

Departament Koordynacji Wdrażania Programów odpowiada za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej i instytucji wdrażającej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w programach realizowanych przez Agencję, w tym roli Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG, a w szczególności:

 1. koordynuje uczestnictwo Agencji w pracach nad dokumentami i porozumieniami programowymi oraz wytycznymi i aktami prawnymi dotyczącymi realizowanych programów;
 2. prowadzi nabór i nadzoruje współpracę z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów;
 3. realizuje zadania instytucji pośredniczącej dla projektów pozakonkursowych realizowanych przez Agencję w ramach PO WER;
 4. koordynuje współpracę Agencji z regionalnymi instytucjami finansującymi;
 5. koordynuje system wsparcia użytkowników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Agencji oraz nadzór merytoryczny nad lokalnym systemem informatycznym (LSI).

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw realizuje zadania w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw i ich powiązań, w szczególności na rynkach międzynarodowych oraz finansowania kapitału obrotowego przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW) poprzez:

 1. poddziałanie 2.3.3 PO IR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych;
 2. poddziałanie 2.3.6 PO IR Granty na Eurogranty;
 3. poddziałanie 2.3.7 PO IR Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych;
 4. poddziałanie 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand;
 5. działania 3.4 PO IR Dotacje na kapitał obrotowy;
 6. działanie 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP;
 7. działania 1.5 PO PW Dotacje na kapitał obrotowy.

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości realizuje zadania w zakresie prowadzenia Centrum Rozwoju MŚP oraz współpracy międzynarodowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez:

 1. poddziałanie 3.3.2 PO IR Branżowy program promocji branży IT/ICT;
 2. punkt informacyjny dotyczący międzynarodowych zamówień publicznych;
 3. koordynację prac konsorcjum Central Poland – Business Support Network i pełnienie roli Ośrodka Enterprise Europe Network;
 4. działania finansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG z wyłączeniem tworzenia partnerstw;
 5. udzielanie pomocy finansowej na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (program COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE, wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021;
 6. wdrażanie międzynarodowych projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, współpracy bilateralnej oraz wsparcia zagranicznych organizacji otoczenia biznesu i promocji kontaktów gospodarczych.

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach realizuje zadania w zakresie wspierania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, w tym wyników prac badawczo – rozwojowych i projektów wzorniczych w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW) oraz zadania Agencji jako Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG poprzez:

 1. działanie 1.4 PO PW Wzór na konkurencję;
 2. poddziałanie 1.3.1 PO PW Wdrażanie innowacji przez MŚP;
 3. poddziałanie 3.2.1 PO IR Badania na rynek;
 4. poddziałanie 2.4.1 PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB - instrument pilotażowy Przemysł 4.0;
 5. udzielanie wsparcia na realizację projektów w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” oraz utworzenie partnerstwa w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Departament Usług Proinnowacyjnych realizuje zadania w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach, w tym zapewnienia dostępu do proinnowacyjnych usług w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR) poprzez:

 1. poddziałanie 2.3.1 PO IR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP;
 2. poddziałanie 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP;
 3. poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej;
 4. poddziałanie 2.3.5 PO IR Design dla przedsiębiorców;
 5. poddziałanie 2.4.1 PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB - instrumenty pilotażowe Seal of Excellence oraz Granty na dizajn;
 6. działanie 6.2 PO IR Bony na cyfryzację.

Departament Rozwoju Startupów odpowiada za wspieranie przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenie korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców, udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów krajowych ośrodkom Enterprise Europe Network w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej (program COSME), jak również współpracę i animację ekosystemu startupowego w Polsce w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW) poprzez:

 1. poddziałanie 1.1.1 PO PW Platformy startowe dla nowych pomysłów;
 2. poddziałanie 1.1.2 PO PW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;
 3. działanie 2.5 PO IR Programy akceleracyjne;
 4. poddziałanie 3.1.5 PO IR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock;
 5. poddziałanie 2.4.1 PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB - instrumenty pilotażowe ScaleUp, Electro ScaleUp, Poland Prize, Gov_Tech;
 6. zadania Agencji określone w przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi w zakresie pożyczek.

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań Agencji na rzecz wspierania firm w trudnościach, a także rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach i prowadzenia Bazy Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) poprzez:

 1. działanie 2.2.PO WER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku;
 2. działanie 2.12. PO WER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typ 1a i 1b);
 3. działanie 2.21. PO WER Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach;
 4. działanie 2.3 PO WER Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników.

Departament Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań Agencji w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW) w zakresie rozwoju regionalnego transportu miejskiego, infrastruktury drogowej oraz wspierania kooperacji przedsiębiorców w procesie tworzenia innowacyjnych produktów poprzez:

 1. działanie 2.1 PO PW Zrównoważony transport miejski;
 2. działanie 2.2 PO PW Infrastruktura drogowa;
 3. poddziałanie 1.3.2 PO PW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Departament Analiz i Strategii odpowiada za prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie prognoz i rekomendacji poprzez:

 1. badanie roli przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich oraz roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju gospodarki;
 2. prowadzenie ewaluacji programów wsparcia realizowanych przez Agencję;
 3. opracowywanie założeń do programów wsparcia finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym opracowywanie propozycji nowych instrumentów wsparcia dla MŚP;
 4. wdrażanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):
 • poddziałanie 2.4.1.PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB;
 • poddziałanie 2.4.2 PO IR Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji;
 • działania 2.12 PO PWER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typ 2);
 • działanie 4.3 PO WER Współpraca międzynarodowa - Next Step Poland.

Departament Komunikacji i Marketingu odpowiada za zapewnienie dostępu do informacji o programach wdrażanych przez Agencję oraz za promocję tych programów, dbając o pozytywny wizerunek Agencji, w tym:

 1. przygotowuje i nadzoruje realizację kampanii promocyjnych;
 2. prowadzi strony internetowe Agencji, BIP, Intranet, profile Agencji w mediach społecznościowych;
 3. wydaje publikacje książkowe, druki informacyjne i materiały promocyjne;
 4. obsługuje patronaty Agencji i organizuje wydarzenia specjalne;
 5. prowadzi obsługę Infolinii PARP;
 6. prowadzi politykę informacyjną Agencji, w tym współpracuje ze środkami masowego przekazu, organizuje konferencje prasowe oraz przygotowuje materiały prasowe i komunikaty dla mediów;
 7. koordynuje w Agencji zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Departament Finansowo-Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową oraz rachunkowość Agencji i realizuje zadania związane z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego, zarządzaniem środkami finansowymi oraz wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta pomocy technicznej w ramach realizowanych programów operacyjnych i jako Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w zakresie planowania, rozliczania, sprawozdawczości oraz zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania programem.

Departament Kontroli odpowiada za wykonywanie zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w zakresie kontroli w programach operacyjnych i kontroli w innych wdrażanych przez Agencję programach, a także za wydawanie przez Agencję decyzji administracyjnych w sprawach odzyskiwania należności oraz koordynację i wykonywanie działań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Biuro Prezesa odpowiada za wsparcie Prezesa w zakresie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej, wykonywanie zadań Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP oraz za organizacyjną obsługę Prezesa i Zastępców Prezesa, w tym w szczególności:

 1. opracowuje i aktualizuje roczne plany działania Agencji i sporządza sprawozdania z ich realizacji;
 2. opracowuje plany działalności Agencji oraz sprawozdani z realizacji tych planów;
 3. zarządza bezpieczeństwem informacji, w tym zapewnia ochronę informacji niejawnych i danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa;
 4. wykonuje zadania Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP, zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej;
 5. zarządza procesem skarg i wniosków na zasadach określonych w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego.

Biuro Zarządzania Kadrami odpowiada za zapewnienie realizacji w Agencji określonej przez Prezesa polityki personalnej oraz za wykonywanie wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków Agencji jako pracodawcy.

Biuro Administracji odpowiada za sprawowanie właściwego zarządu majątkiem i obsługę administracyjną Agencji.

Biuro Prawne odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi prawnej Agencji, z wyłączeniem spraw z zakresu zamówień publicznych.

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem i bez zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Biuro Informatyki odpowiada za utrzymywanie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości działania środowiska informatycznego.

Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, w zakresie audytu wewnętrznego, oceny funkcjonowania kontroli zarządczej, koordynacji systemu zarządzania ryzykiem w Agencji.

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej, wspieranie przedsiębiorstw w okresowych trudnościach i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w tym:
 • popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw;
 • identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia;
 • uczestniczy w realizacji projektu pozakonkursowego w działaniu 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 5) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) poprzez realizację działań informacyjnych w ramach projektu;
 • gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Zachodniej.

Działalnością Agencji kieruje Prezes, wykonujący swoje zadania przy pomocy Zastępców Prezesa, nad którymi sprawuje bezpośrednią zwierzchność służbową.

Do kompetencji Kierownictwa PARP należy w szczególności reprezentowanie Agencji na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych, nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich realizacji, a także sprawowanie bezpośredniego nadzoru merytorycznego i funkcjonalnego nad realizacją zadań przez podległe im komórki organizacyjne.

Dariusz Budrowski

Prezes PARP

Dariusz Budrowski – absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów MBA.

W latach 2016–2022 dyrektor Biura Łomżyńskiego Forum Samorządowego, zrzeszającego 25 samorządów województwa podlaskiego, w którym zarządzał projektami UE w zakresie przedsiębiorczości, edukacji, zdrowia oraz współpracy ponadnarodowej.

Od 2019 r. wiceprzewodniczący Rady Pożytku Publicznego Województwa Podlaskiego oraz członek Podlaskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Od 2017 r. członek Grupy Roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego.

W latach 2012-2015 zatrudniony na stanowisku koordynatora Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W latach 2007-2014 pełniący funkcję animatora regionalnego w Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 2005 r. realizował szereg zadań związanych z zarządzaniem i realizacją projektów z zakresu PHARE, ZPORR 2004-2006, Programy Operacyjne 2007-2013; Programy Operacyjne: Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP), Pomoc Techniczna 2014-2020 (POP KCTB), Erasmus +.

Pełnił liczne funkcje w obszarze edukacji i innowacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym: doradca Ośrodka Innowacji w Łomży, ekspert krajowy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, ekspert krajowy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Wykładowca akademicki na Uczelni Jańskiego w Łomży.

Swoje doświadczenie opiera na wieloletniej współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacjami pozarządowymi (NGO), jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami wyższymi.

Małgorzata Maros

Zastępca Prezesa PARP

Małgorzata Maros – absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka East Central European Scholarschip Program University of Wisconsin (WI, US).

W latach 1998-2000 pracowała jako rewident zakładowy w Oddziale Okręgowym w Łodzi w PZU S.A.

Od 2000 do 2022 roku pracowała w PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję m.in.  Zastępcy Dyrektora Biura Audytu i odpowiadając za przeprowadzanie audytów i projektów doradczych w PKN ORLEN oraz Grupie Kapitałowej ORLEN.  Jednocześnie od 2005 do 2018 roku pełniła funkcje Członka Zarządu, a następnie Członka Rady Nadzorczej Fundacji ORLEN Dar Serca.  W latach 2001-2004  Członek Rady Nadzorczej ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe zdobyła również odbywając praktyki m.in. w Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington D.C., Department of the Treasury, Washington D.C., Federal Deposit Insurance Corporation, Washington D.C., Illinois Department of Commerce and Community Affairs, Illinois Department of Financial Institutions.

Mikołaj Różycki

Zastępca Prezesa PARP

Mikołaj Różycki - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2016 - 2018 pełnił funkcję prezesa w Fundacji Centrum Innowacji FIRE - z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W latach 2004-2016 pracował w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będącej Narodową Agencją dla programów edukacyjnych Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie  przez ponad 10 lat zarządzał różnorodnymi zespołami realizującymi strategiczne programy edukacyjne m.in. "Młodzież w Działaniu" i "Erasmus+".

Ponadto współprowadził liczne programy szkoleniowe i edukacyjne na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Oceniał wnioski o fundusze w Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, programie "Dobry Pomysł" oraz programach fundacji korporacyjnych.

Dodatkowo realizował szereg działań doradczych i analitycznych dla dużych, średnich i małych firm w tym startupów. Współprowadził projekt "Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw" oraz pilotażowy program wsparcia innowatorów - "Dobry Pomysł, współrealizowany z Polskim Funduszem Rozwoju.

Przez kilkanaście lat pracował społecznie z dziećmi i młodzieżą, współpracuje jako wolontariusz z różnymi organizacjami pozarządowymi.

Od 2006 roku pisze do prasy i do internetu, poruszając kwestie gospodarcze, społeczne, sportowe, krajoznawcze czy marketingowe. Był redaktorem naczelnym portalu www.mlodziez.org.pl, współprowadził portal www.marketingsportowy.pl, od początku współtworzył miesięcznik akademicki „Koncept”. Pracował w biurach prasowych firm i organizacji w ramach ogólnopolskich wydarzeń społecznych i gospodarczych.

Absolwent studiów MBA.

Paweł Olejnik

Zastępca Prezesa PARP

Paweł Olejnik  - doktor nauk prawnych (stopień uzyskany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim) oraz absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radca prawny wpisany na listę Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 1. października 2021 roku powołany na z-cę Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A..

W latach 2018-2021 powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych i Pełnomocnika ds. Utworzenia Agencji Uzbrojenia. W latach 2016-2018 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, a wcześniej Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. W 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej.

W latach 2006-2015 współkierował Zespołem Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Posiada bogate doświadczenie nadzorcze w organach polskich osób prawnych.

System Zarządzania w PARP

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym

 • W PARP obowiązuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym, którego celem jest wdrożenie i utrzymanie rozwiązań m.in. w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji oraz propagowanie możliwie najwyższych standardów etycznych.
 • Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym i działaniom nieetycznym jest obowiązkiem wszystkich pracowników PARP, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i podczas kontaktów z interesariuszami działań Agencji.
 • Deklaracja PARP w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

Panteon Administracji Polskiej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została Laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej, organizowanego przez biuro Geoland.
 • Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności nowatorskie i wysoko efektywne rozwiązania organizatorskie, długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług oraz działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników.
 • Przyznawana nagroda jest uhonorowaniem działań na rzecz samodoskonalenia instytucji wchodzących w skład szeroko pojętej administracji.