Pomiń nawigację

Struktura organizacyjna

W skład PARP wchodzą wymienione poniżej komórki organizacyjne. Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes.

Agencja jest jednostką sektora finansów publicznych i agencją wykonawczą, podlegającą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Organem kierującym działalnością Agencji jest Prezes, który ponosi odpowiedzialność za realizację jej zadań. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Prezesa, którym ustala zakres czynności. Kierownictwo PARP sprawuje nadzór nad zadaniami wyodrębnionych komórek organizacyjnych:

Departament Koordynacji Wdrażania Programów odpowiada za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej i instytucji wdrażającej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w programach realizowanych przez Agencję, w tym roli Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG, a w szczególności:

 • koordynuje uczestnictwo Agencji w pracach nad dokumentami i porozumieniami programowymi oraz wytycznymi i aktami prawnymi dotyczącymi realizowanych programów,
 • prowadzi nabór i nadzoruje współpracę z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów,
 • wykonuje zadania instytucji pośredniczącej dla projektów realizowanych przez Agencję: pozakonkursowych w ramach PO WER oraz niekonkurencyjnych w ramach FERS,
 • koordynuje system wsparcia użytkowników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Agencji oraz nadzór merytoryczny nad lokalnym systemem informatycznym (LSI).

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw realizuje zadania w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw, w tym na rynkach międzynarodowych i w procesie transformacji modeli biznesowych w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w Programach Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW) oraz programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) poprzez:

 1. działanie 2.12 FENG Granty na Eurogranty,
 2. działanie 2.25 FENG Promocja marki innowacyjnych MŚP,
 3. działanie 1.3 FEPW Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP,
 4. poddziałanie 2.3.3 PO IR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
 5. poddziałanie 2.3.6 PO IR Granty na Eurogranty,
 6. poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych,
 7. poddziałanie 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,
 8. działanie 3.4 PO IR Dotacje na kapitał obrotowy,
 9. działanie 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP,
 10. działanie 1.5 PO PW Dotacje na kapitał obrotowy.

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości realizuje zadania w zakresie prowadzenia Centrum Rozwoju MŚP oraz współpracy międzynarodowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez:

 1. działanie 2.26 FENG Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB,
 2. poddziałanie 3.3.2 PO IR Branżowy program promocji branży IT/ICT,
 3. koordynuje pracę konsorcjum Enterprise Europe Network Central Poland i pełni rolę Ośrodka Enterprise Europe Network przy PARP,
 4. działania finansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG z wyłączeniem tworzenia partnerstw,
 5. uczestnictwo w realizacji programu wieloletniego „Program na rzecz jednolitego rynku w latach 2022 – 2028”, w tym poprzez udzielanie pomocy finansowej na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
 6. prowadzenie punktu kontaktowego programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców oraz obsługę udziału polskich uczestników w programie,
 7. koordynację rozwoju i prowadzenia szkoleń e-learningowych w ramach portalu „Akademia PARP”,
 8. wdrażanie międzynarodowych projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie programu Polska Pomoc, współpracy bilateralnej oraz wsparcia zagranicznych organizacji otoczenia biznesu i promocji kontaktów gospodarczych,
 9. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności.

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach realizuje zadania w zakresie wspierania innowacyjności, cyfryzacji i zazielenienia przedsiębiorstw w Programach Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW) oraz programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), a także zadania Agencji jako Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG poprzez:

 1. działanie 1.1 FENG Ścieżka SMART,
 2. działanie FENG 2.14 Inno_LAB – instrumenty pilotażowe w zakresie właściwości DWI,
 3. poddziałanie 3.2.1 PO IR Badania na rynek,
 4. poddziałanie 2.4.1 PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB - instrument pilotażowy Przemysł 4.0,
 5. udzielanie wsparcia na realizację projektów w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” oraz utworzenie partnerstwa w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Departament Usług Proinnowacyjnych realizuje zadania w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach, w tym zapewnienia dostępu do proinnowacyjnych usług w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW) oraz programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) poprzez:

 • działanie FENG 2.14 Inno_LAB – instrumenty pilotażowe w zakresie właściwości DPU,
 • działanie 2.17 FENG Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • działanie 2.18 FENG Rozwój oferty Ośrodków Innowacji dla firm,
 • działanie 2.22 FENG Współfinansowanie działań EDIH,
 • działanie 1.2 FEPW Automatyzacja i robotyzacja w MŚP,
 • działanie 1.4 FEPW Wzornictwo w MŚP,
 • poddziałanie 2.3.1 PO IR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
 • poddziałanie 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP,
 • poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej,
 • poddziałanie 2.3.5 PO IR Design dla przedsiębiorców,
 • poddziałanie 2.4.1 PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB - instrumenty pilotażowe Seal of Excellence oraz Granty na dizajn,
 • działanie 6.2 PO IR Bony na cyfryzację,
 • działania 1.4 PO PW Wzór na konkurencję.

Departament Rozwoju Startupów odpowiada za wspieranie przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenie korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców, udzielanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów krajowych ośrodkom Enterprise Europe Network w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, jak również współpracę i animację ekosystemu startupowego w Polsce oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami międzynarodowymi, w tym w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) i Polska Wschodnia (PO PW) oraz programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) poprzez:

 1. działanie FENG 2.14 Inno_LAB – instrumenty pilotażowe w zakresie właściwości DRS,
 2. działanie 2.27 FENG Laboratorium Innowatora,
 3. działanie 2.28 FENG Startup Booster Poland,
 4. 1 Platformy startowe dla nowych pomysłów FEPW,
 5. poddziałanie 2.4.1 PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB - instrumenty pilotażowe ScaleUp, Electro ScaleUp, Poland Prize;
 6. działanie 2.5 PO IR Programy akceleracyjne,
 7. poddziałanie 3.1.5 PO IR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock,
 8. poddziałanie 1.1.1 PO PW Platformy startowe dla nowych pomysłów,
 9. poddziałanie 1.1.2 PO PW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,
 10. programy określone w przepisach rozporządzenia w sprawie udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi w zakresie wsparcia prawnego dla startupów oraz pilotażu Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej.

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach odpowiada za rozwój systemu rad sektorowych oraz rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) poprzez:

 • działania 01.03 FERS Kadry nowoczesnej gospodarki i 01.10 FERS Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy, w obszarach:
 1. prac rad sektorowych,
 2. działań szkoleniowych i doradczych wynikających z rekomendacji rad sektorowych oraz Rady Programowej,
 3. rozwoju kompetencji dotyczących zielonej ekonomii, w tym wynikających z rekomendacji rad sektorowych oraz Rady Programowej,
 4. rozwoju kompetencji w zakresie gospodarki nisko- lub zeroemisyjnej lub gospodarki o obiegu zamkniętym,
 5. działań szkoleniowych i doradczych związanych z wyzwaniami wynikającymi ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy oraz wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług,
 • działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ 1, 2 i 3),
 • działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typ 1b),
 • działanie 2.21. Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 1, 3, 4, 5 i 6).

Departament Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań Agencji w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW) oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) w zakresie rozwoju regionalnego transportu miejskiego, infrastruktury drogowej, turystyki oraz wspierania przedsiębiorców w procesie tworzenia innowacyjnych produktów poprzez:

 1. działanie 3.1 FEPW Zrównoważona mobilność miejska,
 2. działanie 4.1 FEPW Infrastruktura drogowa,
 3. działanie 5.1 FEPW Zrównoważona turystyka,
 4. poddziałanie 1.3.1 PO PW Wdrażanie innowacji przez MŚP,
 5. poddziałanie 1.3.2 PO PW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP,
 6. działanie 2.1 PO PW Zrównoważony transport miejski,
 7. działanie 2.2 PO PW Infrastruktura drogowa.

Departament Analiz i Strategii odpowiada za prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie prognoz i rekomendacji poprzez:

 1. badanie roli przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich oraz roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju gospodarki,
 2. prowadzenie ewaluacji programów wsparcia realizowanych przez Agencję,
 3. opracowywanie założeń do programów wsparcia finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym opracowywanie propozycji nowych instrumentów wsparcia dla MŚP,
 4. wdrażanie Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) i Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS):
 1. działanie 2.14 FENG Inno_LAB,
 2. działanie 2.15 FENG Smart discovery,
 3. działanie 2.29 FENG Startups are us,
 4. działanie 1.10 FERS Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy: Realizacja badań ogólnych BKL oraz badań tematycznych w obszarach kluczowych dla efektywności rynku pracy,
 5. poddziałanie 2.4.1.PO IR Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB,
 6. poddziałanie 2.4.2 PO IR Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji,
 7. działania 2.12 PO PWER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typ 2),
 8. działanie 4.3 PO WER Współpraca międzynarodowa - Next Step Poland.

Departament Komunikacji i Marketingu odpowiada za zapewnienie dostępu do informacji o programach wdrażanych przez Agencję oraz za promocję tych programów, dbając o pozytywny wizerunek Agencji, w tym:

 1. przygotowuje i nadzoruje realizację kampanii promocyjnych;
 2. prowadzi strony internetowe Agencji, BIP, Intranet, profile Agencji w mediach społecznościowych;
 3. wydaje publikacje książkowe, druki informacyjne i materiały promocyjne;
 4. obsługuje patronaty Agencji i organizuje wydarzenia specjalne;
 5. prowadzi obsługę Infolinii PARP;
 6. prowadzi politykę informacyjną Agencji, w tym współpracuje ze środkami masowego przekazu, organizuje konferencje prasowe oraz przygotowuje materiały prasowe i komunikaty dla mediów;
 7. koordynuje w Agencji zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Departament Finansowo-Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową oraz rachunkowość Agencji i realizuje zadania związane z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego, zarządzaniem środkami finansowymi oraz wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta pomocy technicznej w ramach realizowanych programów operacyjnych i jako Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w zakresie planowania, rozliczania, sprawozdawczości oraz zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania programem.

Departament Kontroli odpowiada za wykonywanie zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w zakresie kontroli w programach operacyjnych i kontroli w innych wdrażanych przez Agencję programach, a także za wydawanie przez Agencję decyzji administracyjnych w sprawach odzyskiwania należności oraz koordynację i wykonywanie działań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Departament Usług Rozwojowych odpowiada za rozwój potencjału kadr w przedsiębiorstwach oraz prowadzenie Bazy Usług Rozwojowych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) poprzez:

 1. działanie 01.03 FERS Kadry nowoczesnej gospodarki w obszarach:
 1. działań szkoleniowych i doradczych zakresie dostosowania przedsiębiorstw do zmian i radzenia sobie w trudnościach,
 2. działań na rzecz jakości usług rozwojowych świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych,
 3. opracowania i przetestowania systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych,
 1. realizację projektów niekonkurencyjnych w ramach działania 01.03 FERS, dotyczących Bazy Usług Rozwojowych oraz wsparcia firm w trudnościach,
 2. realizację projektów pozakonkursowych w ramach PO WER:
 1. działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników,
 2. działanie 2.21. Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 2 i 5).

Biuro Zarządzania Kadrami odpowiada za zapewnienie realizacji w Agencji określonej przez Prezesa polityki personalnej oraz za wykonywanie wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków Agencji jako pracodawcy.

Biuro Administracji odpowiada za sprawowanie właściwego zarządu majątkiem i obsługę administracyjną Agencji.

Biuro Prawne odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi prawnej Agencji, z wyłączeniem spraw z zakresu zamówień publicznych.

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem i bez zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Biuro Informatyki odpowiada za utrzymywanie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję oraz zapewnienia ciągłość działania środowiska informatycznego i bezpieczeństwo informacji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych, w zakresie audytu wewnętrznego, oceny funkcjonowania kontroli zarządczej, koordynacji systemu zarządzania ryzykiem w Agencji.

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej, wspieranie przedsiębiorstw w okresowych trudnościach i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w tym:
 • popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw;
 • identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia;
 • uczestniczy w realizacji projektu pozakonkursowego w działaniu 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 5) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) poprzez realizację działań informacyjnych w ramach projektu;
 • gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Zachodniej.

Biuro Regionalne w Olsztynie odpowiada za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, wspieranie przedsiębiorstw w okresowych trudnościach i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w tym:

 1. popularyzuje koncepcję GOZ i powiązane z nią procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw;
 2. identyfikuje, opracowuje i testuje nowe formy wsparcia;
 3. uczestniczy w realizacji projektu pozakonkursowego w działaniu 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 5) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) poprzez realizację działań informacyjnych w ramach projektu;
 4. gromadzi informacje o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Wschodniej.

Biuro Prezesa odpowiada za wsparcie Prezesa w zakresie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej, wykonywanie zadań Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP oraz za organizacyjną obsługę Prezesa i Zastępców Prezesa, w tym w szczególności:

 1. opracowuje i aktualizuje roczne plany działania Agencji i sporządza sprawozdania z ich realizacji;
 2. opracowuje plany działalności Agencji oraz sprawozdani z realizacji tych planów;
 3. zapewnia ochronę informacji niejawnych i danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa;
 4. wykonuje zadania Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP, zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej;
 5. zarządza procesem skarg i wniosków na zasadach określonych w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego.

Działalnością Agencji kieruje Prezes, wykonujący swoje zadania przy pomocy Zastępców Prezesa, nad którymi sprawuje bezpośrednią zwierzchność służbową.

Do kompetencji Kierownictwa PARP należy w szczególności reprezentowanie Agencji na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych, nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich realizacji, a także sprawowanie bezpośredniego nadzoru merytorycznego i funkcjonalnego nad realizacją zadań przez podległe im komórki organizacyjne.

Katarzyna Duber-Stachurska

Prezes PARP

Katarzyna Duber-Stachurska – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie wyniesione z pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz ze współpracy z sektorem publicznym.

W latach 2019-2024 r. pełniła funkcję wiceprezes Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Była przedstawicielką TISE w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. Jako wiceprezes TISE współpracowała z BGK, oferując instrumenty finansowe z unijnych programów EFS i EFRR. Nadzorowała też wdrażanie pilotażowych programów dotyczących innowacji społecznych, w tym pierwszego w Polsce funduszu inwestującego w przedsiębiorstwa społeczne FKIS.

Przez ponad 20 lat pracowała w polskim oddziale SOCIETE GENERALE SA, w tym jako Dyrektor Bankowości Transakcyjnej i Dyrektor Zarządzający, była też związana z Bankiem Pekao SA.

Zna język angielski i francuski. Do jej zainteresowań należy historia Francji i historia Sudetów. W wolnym czasie lubi grać w tenisa, biegać i jeździć na nartach.

System Zarządzania w PARP

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym

 • W PARP obowiązuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym, którego celem jest wdrożenie i utrzymanie rozwiązań m.in. w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji oraz propagowanie możliwie najwyższych standardów etycznych.
 • Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym i działaniom nieetycznym jest obowiązkiem wszystkich pracowników PARP, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i podczas kontaktów z interesariuszami działań Agencji.
 • Deklaracja PARP w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

Panteon Administracji Polskiej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została Laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej, organizowanego przez biuro Geoland.
 • Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności nowatorskie i wysoko efektywne rozwiązania organizatorskie, długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług oraz działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników.
 • Przyznawana nagroda jest uhonorowaniem działań na rzecz samodoskonalenia instytucji wchodzących w skład szeroko pojętej administracji.