Pomiń nawigację

Sprawozdanie finansowe

Zbędne składniki majątku Agencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, Warszawa 00-834, podaje wykaz zbędnych składników majątku Agencji.

Jednocześnie PARP informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania ww. składników w celu realizacji zadań publicznych innym jednostkom, takim jak: zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, instytucje filmowe, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe. 
Jednostka zainteresowana nieodpłatnym przejęciem powinna wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Agencji do dnia 16.07.2011 r. (liczy się data wpływu do PARP). Wniosek powinien zawierać: nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku Agencji; informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę; wskazanie składnika majątku Agencji, o który występuje jednostka; uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku Agencji; statut lub inny dokument potwierdzający realizowanie przez jednostkę zadań publicznych. 

Odbiór składnika majątku Agencji nastąpi na koszt jednostki, której przekazano składnik majątku Agencji. 
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Kozina, Biuro Administracji PARP, tel. (22) 432 86 51, e-mail: tomasz_kozina@parp.gov.pl.

Wykaz zbędnych składników majątku Agencji pobierz plik