Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PARP:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP. Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajduje się na platformie ePUAP w dziale „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Po wejściu na stronę należy kliknąć przycisk „Załatw sprawę”. Strona prosi o zalogowanie użytkownika, po czym otwiera się formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego, gdzie użytkownik ustawia adresata – wpisuje „parp” lub „PARP”.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@parp.gov.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 9:00 – 15:00 do Kancelarii PARP mieszczącej się przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie na następujących nośnikach danych:

a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: wolne miejsce co najmniej 200 kB oraz pozostawienie możliwości zapisu w przypadku płyty CD-RW (otwarta sesja zapisu).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PARP:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES lub PKCS#7

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3,5 MB.

4. dokumenty lub nośniki zawierające wirusy lub oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.