Pomiń nawigację

Instrukcja obsługi BIP PARP

Instrukcja obsługi BIP PARP

Strona podmiotowa BIP PARP jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 216 r. poz. 352 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona BIP PARP jest wyposażona w menu przedmiotowe znajdujące się z górnej części, z którego użytkownik wybiera interesującą go informację. Poszczególne pozycje menu zawierają także podstrony, które ujawniane są poprzez najechanie na wybraną pozycję menu (menu rozwijane). Strona automatycznie przystosowuje się do szerokości ekranu użytkownika korzystającego z BIP.

W lewej górnej części strony podmiotowej BIP PARP znajduje się logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest linkiem do strony www.parp.gov.pl.
W górnej części ekranu umieszczone są także przyciski umożliwiające: wyszukiwanie informacji (ikona lupy).

W dolnej części strony podmiotowej BIP PARP znajduje się menu pomocnicze oraz przyciski umożliwiające zapoznanie się m.in. z polityką prywatności oraz przejście do strony anglojęzycznej. 

Informacje nie publikowane w BIP

Informacje, nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PARP:

  • mogą znajdować się na stronach serwisu: www.parp.gov.pl
  • mogą być udostępnione przez PARP
  • mogą zostać udostępnione na wniosek osoby żądającej informacji, w trybie przewidzianym w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm) oraz art. 21 ustawy z dnia 25  lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 z późn. zm.).
  • nie mogą być udostępnione  (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, w szczególności prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej pobierz plik - formularz ma znaczenie pomocnicze i jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej pobierz plik - stosowanie wzoru formularza jest obowiązkowe.

Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmiot pobierający tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania zobowiązany jest do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, w tym poprzez podanie pełnej nazwy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub nazwy skróconej – PARP,
  • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 z późn. zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, a które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), określa się wysokość opłaty administracyjnej z tytułu poniesienia przez Agencję kosztów dodatkowych związanych ze wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku albo przygotowaniem informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania w sposób wskazany we wniosku w sposób następujący:

a) wykonanie kserokopii lub skanu dokumentu – 0,95 zł/strona; 
b) zapisanie informacji na nośniku – 1,93 zł w przypadku płyty CD oraz 2,09 zł w przypadku płyty DVD; przy czym koszt zapisania na nośniku nie wyklucza uwzględnienia opłaty z tytułu wykonania skanu dokumentu, jeżeli jest to niezbędne dla jego zapisania na nośniku.