Pomiń nawigację

Akty prawne związane z działalnością PARP

W dziale zamieszczone zostały akty prawne związane z działalnością PARP. Zostały one podzielone na trzy grupy:

Regulacje programowe

Opisujące programy pomocowe realizowane przez PARP.

 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie regionalnych instytucji finansujących
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
 • Zobacz
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
 • Zobacz
  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Zobacz
  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 • Zobacz
  Rozporządzenie MFiPR z dnia 28 kwietnia 2020 r. w spr. udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach prog. operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19