Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje Kandydatów
na stanowisko Zastępcy Prezesa
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
nr ref.: ZP/PARP/07/18
liczba stanowisk: 1

 I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru merytorycznego i funkcjonalnego nad realizacją programów/działań/projektów realizowanych przez PARP w zakresie kompetencji wynikających z jej regulacji wewnętrznych;
2. Wykonywanie określonych aktami wewnętrznymi PARP czynności w zakresie postępowań o zamówienia publiczne oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem zawartych w tym trybie umów;
3. Zawieranie umów i składanie innych oświadczeń woli w imieniu PARP w granicach udzielonych pełnomocnictw;
4. Reprezentowanie PARP w zakresie spraw pozostających w bezpośrednim nadzorze wobec władz i podmiotów zewnętrznych;
5. Kierowanie i nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wynikającym z regulacji wewnętrznych PARP;
6. Realizacja innych niż wyżej wymienione zadań wynikających z regulacji wewnętrznych PARP oraz przepisów prawa.

II. Wymagania konieczne:

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
3. Korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Posiadanie kompetencji kierowniczych;
6. Posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu na stanowisku kierowniczym;
7. Posiadanie wykształcenia i wiedzy, w tym doświadczenia zawodowego z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.

III. Wymagania pożądane:

1. Doświadczenie w pracy w jednostce lub jednostkach sektora finansów publicznych;
2. Doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi oraz finansami;
3. Doświadczenie zawodowe w co najmniej jednym z obszarów działania agencji (m.in. prowadzenia projektów badawczych, rozwoju wysokich technologii, wdrażania innowacji, wpierania start-up’ów);
4. Doświadczenie w zarządzaniu projektami/programami współfinansowanymi ze środków UE i/lub środkami międzynarodowymi (publicznymi lub prywatnymi);
5. Doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Zastępcy Prezesa (ZP/PARP/07/18).”
/w przypadku, gdy kandydat podaje w zgłoszeniu rekrutacyjnym dane osobowe inne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy lub innych ustaw szczegółowych (według wymogów ogłoszenia)/
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe
6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
7. Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach koniecznych
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

V. Techniki i metody naboru:

1. Ocena spełnienia wymagań formalnych;
2. Ocena merytoryczna;
3. W trakcie oceny merytorycznej Zespół przeprowadzający nabór może zastosować narzędzia służące jak najlepszemu wyborowi osoby do zajmowania określonego stanowiska np. testy wiedzy, testy predyspozycji, kompetencji, assessment centre;
4. Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszani są wybrani kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne i konieczne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego i kompetencji kierowniczych.

 

Oferty oznaczone numerem referencyjnym „ZP/PARP/07/18” oraz dopiskiem „nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP” zawierające wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać do 08.08.2018 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
lub bezpośrednio w Kancelarii PARP w godzinach 8.30-16.30

 

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania formalne rozumiane są jako terminowość i kompletność złożonych dokumentów oraz spełnienie przez kandydata/kandydatkę wymagań koniecznych określonych w ogłoszeniu.

 

Oferty kandydatów niespełniających wymagań formalnych i koniecznych oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku naboru do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie kandydat może cofnąć zgodę, kontaktując się z PARP pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Uprzejmie prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (tj. telefon i/lub e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

 


Opublikowano: 25.07.2018 07:45      Utworzono: 25.07.2018 07:45      Poprawiono: 25.07.2018 07:47     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: