parp

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: Zakup powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych, oznaczenie sprawy: p/285/DKM/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 września 2018 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 03.08.2018 08:13           Poprawiono: 31.10.2018 13:41     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Mariola Kownacka     Autor dokumentu: