Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców podmioty składające wnioski w ramach V konkursu miały możliwość skorzystania ze środka odwoławczego w postaci złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Z możliwości tej w V konkursie skorzystało siedmiu Wnioskodawców.

Lista podmiotów, które złożyły wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik

Spośród sześciu wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia złożonych w terminie, cztery wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i tym samym, zgodnie z § 10, ust. 6 Regulaminu KOP, podlegały ponownej ocenie merytorycznej na zasadach określonych w Regulaminie i Wytycznych do V konkursu.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków przywróconych do konkursu Komisja Oceny Projektów rekomendowała do udzielenia wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej 4 wnioski o łącznej wnioskowanej kwocie wsparcia 6 943 845,23 złotych. Kwota ta przekracza sumę środków przeznaczonych w ramach V konkursu (2 021 400,00 zł) na pozytywnie rozpatrzone przez PARP wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W związku z powyższym KOP rekomendowała podjęcie negocjacji budżetowych z pierwszym podmiotem z listy rankingowej (wniosek o numerze referencyjnym POKL 2.2.2/1/05/0010/2012 złożony przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK). Biorąc pod uwagę, iż w trakcie negocjacji budżetowych następuje znaczne obniżenie wartości projektu, KOP rekomenduje równoczesne warunkowe rozpoczęcie negocjacji budżetu i ostatecznej kwoty wsparcia z kolejnym podmiotem z listy rankingowej.

Poniżej zamieszczono listę rankingową wniosków wraz z przyznaną liczbą punktów w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej pobierz plik


Opublikowano: 12.10.2012 14:48      Utworzono: 12.10.2012 14:48      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marcin May