Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi redakcji i korekty językowej 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017-2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria oceny ofert zostały przedstawione w Zaproszeniu do złożenia oferty. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Prosimy o przysłanie ofert i wypełnionego Formularza wyceny zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1, na adres mailowy pawel_sikorski@parp.gov.pl  do 12 lipca 2017 r. do godz. 16:00.
Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, że 18 lipca br. postępowanie o numerze P/240/DPG/2017 na „Wykonanie usługi redakcji i korekty językowej Biuletynu Euro Info w latach 2017-2018” zostało unieważnione.


Opublikowano: 04.07.2017 13:27      Utworzono: 04.07.2017 13:27      Poprawiono: 18.07.2017 10:33     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: