13.02.2007

Zwracamy uwagę na wymóg formalny, określony w Wytycznych dla wnioskodawców (punkt 3.1.1 Załączniki wymagane od Wnioskodawcy), dotyczący oświadczeń o braku przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie (wg Załącznika V) - oświadczenia powinny być wystawione przez wszystkich członków zarządu Wnioskodawcy oraz Partnera (jeśli występuje).


7.02.2007

W celu ujednolicenia zapisów dokumentacji konkursowej zostały dokonane zmiany w Wytycznych dla Wnioskodawców, Załączniku nr 1 (Wykaz obszarów - zakres działania ROSzEFS), Załączniku nr VI (Oświadczenie o współpracy), Wniosku o udzielenie wsparcia, Karcie weryfikacji formalnej oraz wzorze umowy. Zmiany polegają przede wszystkim na dostosowaniu zapisów dokumentacji konkursowej do wymogu, iż partnerstwo nie może liczyć więcej niż dwa podmioty (Wnioskodawca i Partner). Wszystkie zmiany zostały zaznaczone w tekście dokumentacji konkursowej (zamieszczonej na stronie) kolorem niebieskim.

28.11.2006

Uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawca może załączyć do Wniosku o udzielenie wsparcia referencje potwierdzające jego dotychczasową współpracę z wszelkimi instytucjami wdrażającymi programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przypominamy również, iż zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców partnerstwo może składać się tylko z dwóch podmiotów: Wnioskodawcy (lidera) i Partnera.

27.11.2006

W związku z wątpliwościami Wnioskodawców przypominamy, iż wszelkie koszty związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia (w tym również składki płacone przez pracodawcę) są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

24.11.2006

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia (Budżet przedsięwzięcia). Zmiana ta dotyczy kosztów delegacji animatora, doradcy kluczowego oraz personelu administracyjnego: zostały one podzielone na koszty delegacji oraz koszty przejazdów samochodem.

23.11.2006

W związku z pytaniami Wnioskodawców uprzejmie informujemy, iż kwota, jaką Wnioskodawca powinien uwzględnić w Kosztorysie przedsięwzięcia na realizację działania D, powinna stanowić 7% wartości przedsięwzięcia.
Ponadto informujemy, że zgodnie z zał. VIII do Wytycznych dla Wnioskodawców (Wyciąg z wytycznych kwalifikowalności wydatków w SPO RZL) koszt przelewów bankowych nie jest kosztem kwalifikowanym i nie może zostać ujęty w Kosztorysie przedsięwzięcia.
Uprzejmie informujemy także, iż koszt utworzenia strony internetowej nie powinien być ujęty w Kosztorysie przedsięwzięcia. Jednostka Kontraktująca zleci utworzenie stron dla wszystkich ośrodków ROSzEFS.

21.11.2006

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległa interpretacja zapisów pkt 2.2.3.2 Wytycznych dla Wnioskodawców w odniesieniu do maksymalnych stawek wynagrodzeń animatora oraz doradców kluczowych. Określone kwoty brutto powinny być rozumiane jako kwoty niezawierające składek na ubezpieczenia i fundusze płaconych przez pracodawcę, a jedynie składki na ubezpieczenia oraz zaliczkę na podatek dochodowy płacony przez pracownika (wynagrodzenie brutto wskazane w umowie o pracę).

17.11.2006

Uprzejmie informujemy, iż w dokumentacji konkursowej zmianie uległy zapisy w dwóch załącznikach do Wytycznych dla Wnioskodawców: zał. V Oświadczenia o spełnianiu warunków oraz zał. XII Kosztorys przedsięwzięcia w sposób następujacy:

- Skorygowano błąd redakcyjny we wzorze Oświadczenia o braku przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie;

- W Kosztorysie przedsięwzięcia doprecyzowano opis Pozycji 3 (Koszty biura).

Poprawione załączniki są dostępne na niniejszej stronie.

15.11.2006

Uprzejmie informujemy, iż przez listy intencyjne, o których mowa w pkt 2.2.1(1) Wytycznych dla Wnioskodawców należy rozumieć listy potwierdzające przebieg dotychczasowej współpracy z krajowymi i regionalnymi instytucjami wdrażającymi SPO RZL (referencje).

Informujemy również, iż w przypadku Wnioskodawców, którzy ze względu na krótki okres swojej działalności nie są w stanie przedstawić sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, Instytucja Kontraktująca dopuszcza możliwość dołączenia do Wniosku o udzielenie wsparcia sprawozdania finansowego za okres od dnia rozpoczęcia działalności do dnia 31.10.2006. Wnioskodawcy ci muszą pamiętać o konieczności spełniania wymogu posiadania doświadczenia, o którym mowa w pkt 2.2.1(1) Wytycznych dla Wnioskodawców.

10.11.2006

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ załącznik I do Wytycznych dla Wnioskodawców - Wykaz obszarów - zakresów działania ROSzEFS.
Zmiana dotyczy zakresu obszarów wchodzących w skład 8 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Pozostałe obszary oraz wszystkie miasta, w których ma powstać 49 Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS, pozostają bez zmian.

 

autor: Anna Balcerzak Opublikowano: 10.11.2006 11:09      Utworzono: 10.11.2006 11:09      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Maciej Rogulski     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak