Postępowanie zakończone.

 

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług doradczych w zakresie badań i rozwoju służących realizacji badań sektorów/branż w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

Oferta sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji elektronicznej: katarzyna_tuszynska@parp.gov.pl (wielkość pojedynczego e-maila nie może przekroczyć 10 MB)
  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

w terminie do 28 czerwca 2018 r. do godz. 16:00 z dopiskiem „Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju służące realizacji badań sektorów/branż w ramach projektu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Numer postępowania 8/DRK/2018/3/BZU/2018 (EdsADR)”.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że brak przypisu o treści „W wypadku złożenia oferty przez zespół ekspertów warunek dotyczy minimum jednej z osób w zespole” w części  III. WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONAWCY/EKSPERTÓW, Kryteria formalne dla eksperta/ekspertów, w odniesieniu do punktu 2. Wykształcenie wyższe min. magisterskie w zakresie socjologii lub psychologii lub marketingu, Zaproszenia do składania ofert, wynika z omyłki pisarskiej. Aktualnym pozostaje zapis z części VI. KRYTERIA OCENY OFERT ww. dokumentu, gdzie znajduje się ww. odniesienie do przedmiotowego warunku.

W związku z brakiem ofert od potencjalnych wykonawców postepowanie zostało zakończone bez wyboru wykonawcy.

 

 

 

 


Opublikowano: 22.06.2018 13:32           Poprawiono: 14.09.2018 07:45     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: