logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Usługa doradcza w zakresie projektowania usług”, oznaczenie sprawy: p/145/DAS/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 pażdziernika 2018 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 17.09.2018 08:55           Poprawiono: 19.11.2018 16:51     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: