W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów opracowania planu komercjalizacji Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).

Rejestr Usług Rozwojowych to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług szkoleniowych i doradczych (usług rozwojowych) oraz podmiotów je realizujących, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego. Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym. RUR realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:
- publikacja ofert usług rozwojowych,
- zapisy na usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu RUR),
- umieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe.

W skład RUR wchodzi ponadto ogólnodostępny serwis informacyjny. Dane identyfikujące Podmiot oraz dane dotyczące usług rozwojowych oraz oceny tych usług są udostępniane przez PARP na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl. Więcej informacji na temat RUR można znaleźć tutaj.

Zakres przedmiotu zamówienia polega na :
1. Analiza zgromadzonych dokumentów i informacji o RUR
2. Przeprowadzenie wywiadów z minimum 5 osobami - członkami zespołu projektowego
3. Analiza funkcjonalności RUR w kontekście potrzeb jego użytkowników
4. Analiza porównawcza rozwiązań informatycznych funkcjonujących na rynku usług rozwojowych
5. Przygotowanie scenariuszy, listy uczestników we współpracy z Zamawiającym oraz przeprowadzenie serii warsztatów, których celem jest wypracowanie możliwych modeli biznesowych RUR, zawierających m.in. analizę odbiorców; strukturę przychodów i wydatków; kluczowe zasoby oraz kluczowe procesy biznesowe.
6. Przygotowanie rekomendacji dotyczących wyboru optymalnego modelu biznesowego, w formie raportu. Raport powinien zawierać również podsumowanie działań opisanych w punkcie 5.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie stworzenia co najmniej 2 modeli biznesowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Wycenę proszę przesłać na następujące adresy e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl; ewelina_polit@parp.gov.pl w terminie do dnia 16.11.2015 r. do godz. 12.00, wpisując w temacie wiadomości: "Komercjalizacja RUR - wycena"

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 10.11.2015 14:57      Utworzono: 10.11.2015 14:57      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Aleksandra Burzyńska     Autor dokumentu: