W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o wycenę jednostkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu wizyt monitoringowych usług rozwojowych w zakresie zgodności realizacji usługi z ofertą umieszczoną w RUR oraz wymaganiami dot. procesu świadczenia usług rozwojowych publikowanych w RUR, które będą finansowane ze środków EFS w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Ogólny cel usługi: Usługa polega na zbadaniu, czy zarejestrowane w RUR usługi rozwojowe są realizowane zgodnie z ofertą umieszczoną w RUR oraz wymaganiami jakościowymi opracowanymi obecnie przez PARP. Jest to wizyta monitoringowa podczas świadczenia wytypowanej do sprawdzenia usługi rozwojowej.

Wizyta monitoringowa odbywać się będzie w miejscu realizacji usługi zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniach znajdujących się w RUR.
W dalszej kolejności do zadań Wykonawcy będzie należało sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych wizyt monitoringowych w postaci raportów wraz z opinią, miesięczne raportowanie nt. liczby zrealizowanych wizyt oraz opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zamówienia.

Bardzo proszę o przedstawienie oferty z uwzględnieniem następujących założeń:

Założenia istotne z punktu widzenia wyceny

Przeprowadzenie przez Wykonawcę jednostkowej wizyty monitoringowej na miejscu realizacji usługi rozwojowej

min. 2 godziny

Liczba osób przeprowadzających wizytę monitoringową

Możliwe warianty:

  • 1 osoba
  • 2 osoby

Planowana liczba wizyt monitoringowych

Możliwe warianty:

  • do 500

Planowany okres realizacji usługi (termin przeprowadzenia wizyt monitoringowych w miejscu świadczenia usługi)

 

12 miesięcy

miejsce przeprowadzania audytów w siedzibie Podmiotu

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Jednocześnie informuję, iż:

1. Osoby wchodzące w skład Zespołu kontrolnego muszą:
a) wykazać się doświadczeniem w zakresie przeprowadzenia kontroli i/lub wizyt monitoringowych projektu/projektów a każda:
• polegała na osobistej wizytacji w miejscu świadczenia usług rozwojowych i stanowiła niezależną ocenę w zakresie zgodności realizacji usługi z ofertą i wymaganiami jakościowymi,
• była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu podlegającego kontroli/wizycie monitoringowej oraz zlecającego realizację kontroli / wizyty monitoringowej,
• zakończyła się sporządzeniem raportu lub opinii przez tę osobę w weryfikowanym zakresie,
b) wykazać się znajomością specyfiki usług rozwojowych i znajomością branży usług rozwojowych,
c) posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
d) posiadać wykształcenie wyższe.
2. Zamawiający, na moment realizacji usługi, będzie dysponował wzorami wszystkich dokumentów związanych z przeprowadzeniem wizyty monitoringowej tj.: oświadczeń, upoważnień, pism przewodnich, raportu.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę zainteresowanych Państwa o przedłożenie oferty cenowej dla poszczególnych wariantów zawierającej koszt brutto pojedynczej wizyty monitoringowej w następującym układzie:

Przedmiot oferty

Cena brutto pojedynczej wizyty monitoringowej

1.

Wariant 1.

Liczba osób w Zespole kontrolnym: 1 osoba

Planowana liczba wizyt monitoringowych: max. 500

…. PLN

2.

Wariant 2.

Liczba osób w Zespole kontrolnym: 1 osoba

Planowana liczba wizyt monitoringowych: pow. 500 - max. 1000

…. PLN

3.

Wariant 3.

Liczba osób w Zespole kontrolnym: 1 osoba

Planowana liczba wizyt monitoringowych: pow.1 000 – max. 1 500

…. PLN

4.

Wariant 4.

Liczba osób w Zespole kontrolnym: 2 osoby

Planowana liczba wizyt monitoringowych: max. 500

…. PLN

5.

Wariant 5.

Liczba osób w Zespole kontrolnym: 2 osoby

Planowana liczba wizyt monitoringowych: pow. 500 -max. 1000

…. PLN

6.

Wariant 6.

Liczba osób w Zespole kontrolnym: 2 osoby

Planowana liczba wizyt monitoringowych: pow. 1 000 – max. 1 500

…. PLN

Wycenę proszę przesłać na adresy e-mail: ilona_wasiak@parp.gov.pl, nela_tomas@parp.gov.pl w terminie do dnia 10.11.2015 r. do godz. 12.00, wpisując w temacie wiadomości: "Monitoring usług rozwojowych - wycena"

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

1usługi rozwojowe (tj. usługa szkoleniowa; usługa rozwojowa o charakterze zawodowym; usługa e-learningowa; inne usługi rozwojowe - definicja usługi rozwojowej zawarta została w Karcie Podmiotu dostępnej na stronie www.parp.gov.pl/rur)

2RUR to internetowa baza zawierająca kompleksową ofertę usług rozwojowych, tj. szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, szkolenia zawodowe, e-learning finansowanych ze środków UE oraz oferowanych na zasadach komercyjnych. Rejestr zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.

   MonitoringDownload this file (Zapytanie_4_monitoring_0.4.docx).docx31 kB pobierz

Opublikowano: 05.11.2015 11:52      Utworzono: 05.11.2015 11:44      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Konrad Zdanowski     Autor dokumentu: