W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z prośba o oszacowanie kosztu prac programistycznych dotyczących modyfikacji i rozbudowy systemu informatycznego RUR1.0 wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego oraz przeprowadzaniem szkoleń z obsługi systemu dla wskazanych użytkowników.

Rejestru Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca kompleksową ofertę usług rozwojowych, tj. szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, szkolenia zawodowe, e-learning finansowanych ze środków UE oraz oferowanych na zasadach komercyjnych. RUR zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr Usług Rozwojowych pozwala także na ocenę każdej usługi przez jej uczestników. RUR jest otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków publicznych, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców). Rejestr Usług Rozwojowych jest prowadzony pod adresem www.inwestycjawkadry.info.pl.
Realizacja zamówienia będzie polegała na przekazywaniu przez Zamawiającego zakresu prac do wyceny Wykonawcy w zakresie czasochłonności. Po akceptacji wyceny Wykonawcy Zamawiający zleci zakres prac do wykonania. Zamówienia będą przekazywane wraz z pojawiającymi się potrzebami.

Zakres zamówienia:
1. Prace programistyczne, wraz ze świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na wykonany przedmiot zamówienia w okresie od podpisania protokołu odbioru danego zlecenia do upływu 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ostatniego zlecenie, w tym zaprojektowanie i wykonanie nowych funkcjonalności dotyczących wymagań funkcjonalnych RUR (prace analityczne, programistyczne i instalacyjne oraz sporządzenie dokumentacji technicznej i użytkownika), w tym:
1.1. przeprowadzenie analizy oraz opracowanie dokumentacji projektowej modyfikacji i rozbudowy Systemu;
1.2. wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu zaprojektowanie, budowę, instalację, uruchomienie i zapewnienie prawidłowego działania modyfikacji i rozbudowy Systemu;
1.3. dostawę wszelkiego wymaganego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, oprogramowania aplikacyjnego, oprogramowania bazodanowego, oprogramowania narzędziowego, wraz z licencjami oraz instalacja i konfiguracja tego oprogramowania;
1.4. wykonanie i dostarczenie, dokumentacji użytkowej oraz dokumentacji technicznej modyfikacji i rozbudowy Systemu;
1.5. przeprowadzenie i udokumentowanie niezbędnego pakietu testów funkcjonalnych oprogramowania (przygotowanie scenariuszy testowych oraz przeprowadzenie testów wewnętrznych przed oddaniem oprogramowania)

2. Usługa szkoleniowa, w tym przeprowadzenie szkoleń z obsługi systemu przez użytkowników i administratorów technicznych (zapewnienie sal, sprzętu, materiałów dla uczestników szkolenia, cateringu i innych niezbędnych elementów szkolenia)

zaplanowanie, przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów technicznych oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie videotutoriali dla użytkowników Systemu. Cena za szkolenie powinna obejmować: przygotowanie materiałów na szkolenie, udostępnienie na terenie Warszawy sali szkoleniowej dla max 16 osób, przerwy kawowe i obiadową (Catering), dostawę komputerów dla uczestników szkolenia

System podlegający rozbudowie oparty jest głownie na technologiach PHP5, PostgreSQL, MySQL. Z warstwą funkcjonalną systemu w wersji testowej można zapoznać się pod adresem https://testrur.parp.gov.pl

Zakłada się realizację usługi w latach 2016-2018.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Startek
Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych PARP
e-mail: pawel_startek@parp.gov.pl

Prosimy o oszacowanie kosztów netto/brutto ww. działań w następującym układzie:

Kategoria / wariant

koszt w PLN (netto/brutto)

Prace programistyczne wraz ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego – koszt jednej roboczogodziny

 

Usługa szkoleniowa – koszt jednego dnia szkolenia

 


Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: pawel_startek@parp.gov.pl w terminie do dnia 21.01.2016 r. do godz. 10.00, wpisując w temacie wiadomości: "Prace programistyczne i usługa szkoleniowa - wycena"
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 18.01.2016 14:01      Utworzono: 18.01.2016 14:01      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: grazyna_czerwinska     Autor dokumentu: