W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym podręcznika pn. „PPP w rewitalizacji” oraz jego przygotowaniu technicznym do wydania w formie książkowej oraz w formie elektronicznej (e-book).

Podręcznik pn. „PPP w rewitalizacji” ma zawierać analizę aspektów formalno-prawnych stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego i stanowić zbiór wskazówek jak realizować projekty rewitalizacyjne w tej formule.  Obok publikacja powinna obejmować co najmniej takie aspekty jak:

  1. opis krajowych doświadczeń realizacji przedsięwzięć ppp w obszarze rewitalizacji na tle doświadczeń światowych;
  2. uwarunkowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kontekście polityki Państwa w tym obszarze;
  3. ścieżka dojścia do przedsięwzięcia ppp w rewitalizacji - opis działań operacyjnych prowadzących do przeprowadzenia przedsięwzięcia ppp ;
  4. łączenie środków krajowych, europejskich i prywatnych w przedsięwzięciach ppp w obszarze rewitalizacji;
  5. wykorzystanie instrumentów zwrotnych w konstrukcji przedsięwzięcia ppp w rewitalizacji;

Objętość planowanej publikacji to 70 stron (+/-10 stron), format A4 (oprawa twarda, publikacja klejona na gorąco, papier niepowlekany kserograficzny, okładka papier kredowy), nakład 500 egz.

Minimalne wymagania dla publikacji elektronicznej zawarte są w załączniku: pobierz plik

Prosimy o przedstawienie ofert cenowych wraz z oszacowaniem odrębnie kosztów usługi:

  1. w zakresie prac merytorycznych związanych z opracowaniem treści podręcznika;
  2. kosztów przygotowania technicznego publikacji elektronicznej i książkowej oraz jej wydania.  Cena powinna obejmować wszystkie niezbędne czynności związane z przygotowaniem i wydaniem publikacji książkowej i elektronicznej.

Oferty cenowe należy przesyłać na adres: malgorzata_konieczna@parp.gov.pl,
do 18 marca 2015 r., do godz. 15.00, wpisując w temacie wiadomości: „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 11.03.2015 15:25      Utworzono: 11.03.2015 15:25      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka