Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi wykonania i dostarczenia wizytówek służbowych na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługa będzie wykonywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego, na podstawie zamówienia przekazanego pocztą elektroniczną lub na piśmie.

Treść wizytówek oraz ich rodzaj będzie przekazywana każdorazowo w zamówieniu.

Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do dostarczenia wykonanych wizytówek do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w Warszawie na ul. Pańskiej 81/83.

Realizacja zamówienia: standardowo zamówienie realizowane będzie w ciągu trzech dni roboczych od dnia przekazania zlecenia. Zamawiający przewiduje zlecanie zamówień ekspresowych, do zrealizowania w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, bez dodatkowych kosztów;

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do czasu wykorzystania przez Zamawiającego całej kwoty wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Oferta cenowa powinna zawierać cenę jednostkową brutto, za każdy rodzaj wizytówek określonych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), cena musi obejmować wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia (np. podatki, dostawa).

Oferowane ceny za komplet poszczególnych rodzajów wizytówek (ilość wizytówek w komplecie – zgodnie z opisem w pkt III formularza ofertowego) będą obowiązywały przez okres trwania umowy. Wartość oferty brutto będąca sumą cen za pojedyncze komplety poszczególnych rodzajów wizytówek służy wyłącznie do porównania ofert.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą wartość oferty brutto.

Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Treść oferty oferenta powinna odpowiadać zakresowi przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu oraz we wzorze umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z treścią Zaproszenia, w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy, na warunkach w niej określonych.

Oferty w postaci wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres oferty_ba@parp.gov.pl

Osobą odpowiedzialną za kontakty w tej sprawie jest Pani Marlena Gapys, (22) 432 80 69, e-mail: oferty_ba@parp.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 14.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia oferty cenowej bez podana przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 27.12.2017 19:25      Utworzono: 27.12.2017 19:25      Poprawiono: 01.02.2018 13:09     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: