Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usługi wykonania i dostarczenia pieczątek służbowych na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowa o świadczenie usługi obowiązywać będzie od dnia zawarcia do 31.12.2021 r. lub do czasu wykorzystania przez Zamawiającego całej kwoty wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Treść oferty oferenta powinna odpowiadać zakresowi przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz we wzorze umowy.

Oferowane ceny określone przez oferenta w kolumnie B formularza ofertowego będą obowiązywały przez okres trwania umowy, zaś dane w ofercie określone przez Zamawiającego w kolumnie A są średnimi ilościami jednego zlecenia i służą wyłącznie do obliczenia kwoty oferty.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej, w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy, na warunkach w niej określonych.

Ofertę w postaci wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres oferty_ba@parp.gov.pl

Osobą odpowiedzialną za kontakty w tej sprawie jest Pani Marlena Gapys, (22) 432 80 69, e-mail: oferty_ba@parp.gov.pl.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą wartość oferty brutto.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust. 8.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zaproszenia do złożenia oferty cenowej.


Opublikowano: 27.12.2017 19:33      Utworzono: 27.12.2017 19:33      Poprawiono: 01.02.2018 13:10     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: