POWERplPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usługi audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, oznaczenie sprawy: p/13/DRK/2018

 

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 29.06.2018 14:27           Poprawiono: 31.10.2018 13:39     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: