Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług wykonania, personalizacji i dostarczenia zbliżeniowych kart dostępu (kart) na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wykonanych kart do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w Warszawie na ul. Pańskiej 81/83.

Usługa będzie wykonywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego, na podstawie zamówienia przekazanego pocztą elektroniczną bądź faksem.

Realizacja zlecenia:

rodzaje zamawianych kart będą wynikały z zapotrzebowania Zamawiającego;

zlecenie realizowane będzie w ciągu 14 dni od dnia przekazania zlecenia.

Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia przez okres 48 miesięcy lub do czasu wykorzystania przez Zamawiającego całej kwoty wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Oferta cenowa powinna zawierać cenę jednostkową brutto, określoną w Formularzu oferty (załącznik nr 1), cena musi obejmować wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia (np. podatki, dostawa).

Treść oferty powinna odpowiadać zakresowi przedmiotu zamówienia określonemu w Zaproszeniu oraz we wzorze umowy.

Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z treścią zaproszenia, w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy, na warunkach w niej określonych.

Oferty w postaci wypełnionego Formularza ofertowego (załącznik nr 1) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres oferty_ba@parp.gov.pl lub na numer faksu: (22) 432 70 66.

Osobą odpowiedzialną za kontakty w tej sprawie jest p. Patryk Świderski, tel. 696 476 823, (22) 432 85 98, e-mail: patryk_swiderski@parp.gov.pl lub p. Piotr Szczytowicz, tel. (22) 432 85 94, e-mail: piotr_szczytowicz@parp.gov.pl.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę oferty.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w pkt 11.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny. Jednocześnie informuję, iż niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 27.12.2017 19:05      Utworzono: 27.12.2017 19:05      Poprawiono: 31.01.2018 15:43     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: