PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Świadczenie usług medycyny pracy”, znak sprawy: p/133/BZK/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 27.09.2018 11:56           Poprawiono: 30.11.2018 16:52     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: