PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT”, oznaczenie sprawy: p/128/BI/2018, w celu zawarcia umowy ramowej.

 

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 09.05.2018 09:15           Poprawiono: 05.09.2018 14:03     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: