power logotypy

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w programie Akademia Menadżera Innowacji (AMI)”, oznaczenie sprawy: p/280/DRK/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2018 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godzinie 11:30

 


Opublikowano: 26.07.2018 07:53           Poprawiono: 03.12.2018 14:08     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: