Organy PARP i  ich kompetencje

Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw: Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes. Prezes oraz Zastępcy Prezesa są upoważnieni do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Agencji, sprawują ponadto bezpośredni nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad realizacją zadań przez Departamenty i Biura. Do kompetencji kierownictwa PARP należy w szczególności:

  • zatwierdzanie projektów dokumentów wdrożeniowych i sprawozdawczych,
  • powoływanie komisji przetargowych i konkursowych oraz zatwierdzanie wyników postępowań prowadzonych przez te komisje, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Agencji,
  • akceptowanie płatności,
  • dysponowanie rachunkami bankowymi Agencji na podstawie odrębnych upoważnień Prezesa,
  • wydawanie wytycznych i poleceń służbowych dyrektorom Departamentów/Biur.

Kierownictwo PARP

Prezes PARP - Małgorzata Oleszczuk

Zastępcy Prezes PARP:  Adam BanaszakMikołaj Różycki

Struktura Departamentów i Biur PARP

W skład PARP wchodzi 20 komórek organizacyjnych - lista Biur i Departamentów wraz z zakresem zadań


Opublikowano: 14.01.2008 15:45      Utworzono: 14.01.2008 15:45      Poprawiono: 20.12.2018 13:49     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Jacek Kozik