Ogłaszamy konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego należącego do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Samochód można będzie obejrzeć w siedzibie PARP ul. Pańska 81/83 w dniach 30-31 sierpnia 2017 roku od 10.00 do 12.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Patrykiem Świderskim lub Adamem Lengiewiczem pod numerem telefonu 22 432 85 98 lub 22 432 82 10.

Formularz ofertowy w postaci załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa w kancelarii (parter) lub należy przesłać (decyduje termin wpływu do PARP) do dnia 1 września 2017 r. do godz. 14:00. Na kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres firmy oraz adres PARP, a także oznaczenia: „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz „Nie otwierać przed dniem 1-09-2017 r. godz. 14:00”.


Opublikowano: 23.08.2017 14:22      Utworzono: 23.08.2017 14:22      Poprawiono: 23.08.2017 14:22     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: