Konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych należących do PARP

 

 

Lp.

Marka i model

Podstawowe dane samochodu

Opis szczegółowy

Cena wywoławcza jednostkowa brutto

Wartość wadium

 

Kol.

A

B

C

D

E

1

VW Jetta

VIN: WVWZZZ1KZ7M142611

Rok produkcji: 2007

Pojemność i rodzaj silnika: 1896 cm3 olej napędowy

Moc: 105 KM

Wersja nadwozia: sedan

Przebieg: 117 576 km

Załącznik nr 2

15 100,00 zł

1 510,00 zł

2

Skoda Superb

VIN: TMBAE73T499022158

Rok produkcji: 2008

Pojemność i rodzaj silnika: 1968 cm3 olej napędowy

Moc: 140 KM

Wersja nadwozia: hatchback

Przebieg: 176 199 km

Załącznik nr 3

24 500,00 zł

2 450,00 zł

3

Skoda Superb

VIN: TMBCL63U849057778

Rok produkcji: 2003

Pojemność i rodzaj silnika: 1781 cm3 benzynowy

Moc: 150 KM

Wersja nadwozia: sedan

Przebieg: 222 317 km

Załącznik nr 4

13 000,00 zł

1 300,00 zł

 

1. Samochody można będzie obejrzeć w siedzibie PARP ul. Pańska 81/83 w dniach 7 i 9 maja 2018 r. od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Patrykiem Świderskim pod numerem telefonu 22 432 85 98.
2. Ofertę można złożyć na jeden, dwa lub wszystkie pojazdy. Najkorzystniejsza oferta będzie wybierana odrębnie dla każdego z samochodów.
3. Nieskorzystanie z możliwości obejrzenia i sprawdzenia stanu technicznego samochodów nie może stanowić podstawy do roszczeń przeciwko PARP.
4. Formularz ofertowy w postaci załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa w kancelarii (parter) lub należy przesłać (decyduje termin wpływu do PARP) do 11.05.2018 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres firmy oraz adres PARP, a także oznaczenia:

Konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Nie otwierać przed dniem 11.05.2018 r. godz. 15:00.

5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego w pkt 4.

6. Oferent zamierzający wziąć udział w konkursie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości określonej w kolumnie E przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na wydzielony rachunek bankowy do 10 maja 2018 r.:

nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego
numer konta: 74 1130 1017 0000 0005 1890 0002
z dopiskiem: Konkurs ofert na sprzedaż samochodów służbowych

7. Wadium złożone przez oferentów zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty:

  • oferentom, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone;
  • wszystkim oferentom, jeżeli sprzedający wycofa się ze sprzedaży.

8. Wadium złożone przez Oferenta zostanie zaliczone w poczet ceny. Sprzedający zatrzyma wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, w przypadku, gdy ten uchyli się od zapłaty ceny nabycia.
9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierającą najwyższą Oferowaną cenę jednostkową brutto w zł, określoną w kolumnie D wykazu zawartego w Ofercie (której wzór stanowi Załącznik nr 1), za wybrany samochód osobowy będący przedmiotem konkursu ofert.
10. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  • dane podane w ofercie są niekompletne lub nieczytelne, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
  • nie zawiera co najmniej ceny wywoławczej jednostkowej;
  • nie zostanie wniesione stosowna kwota wadium w wyznaczonym terminie;
  • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

11. Jeżeli co najmniej dwóch kupujących złożyło najwyższe oferty o takiej samej cenie, zostaną oni wezwani, z podaniem miejsca i terminu złożenia oferty, do złożenia ofert dodatkowych do czasu, gdy jeden z kupujących złoży ofertę wyższą od pozostałych.
12. Kupujący, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku gdy Kupujący uchyli się od zapłaty ceny nabycia, możliwa jest sprzedaż samochodu/ów oferentowi który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.
13. Wydanie samochodów osobowych oraz dokumentów nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.
15. W załączeniu opinie rzeczoznawcy samochodów będących przedmiotem konkursu.
16. Osobą odpowiedzialną za kontakty w tej sprawie z wyłączeniem danych technicznych dotyczących samochodów jest p. Mirosława Wojciechowska, tel. 22 432 70 71, e-mail: miroslawa_wojciechowska@parp.gov.pl


Opublikowano: 23.04.2018 13:29      Utworzono: 23.04.2018 13:15      Poprawiono: 24.04.2018 06:48     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: