PARP ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Lp.

Marka i model

Podstawowe dane samochodu

Opis szczegółowy

Cena wywoławcza jednostkowa brutto

Wartość wadium

 

Kol.

A

B

C

D

E

1

Ford Mondeo

VIN: WF05XXGBB56Y51988

Rok produkcji: 2006

Pojemność i rodzaj silnika: 1798 cm3 benzynowy

Moc: 110 KM

Wersja nadwozia: hatchback

Przebieg: 208 901 km

Załącznik nr 2

7210,00 zł

721,00 zł

2

Ford Mondeo

VIN: WF05XXGBB56R34178

Rok produkcji: 2006

Pojemność i rodzaj silnika: 1798 cm3 benzynowy

Moc: 110 KM

Wersja nadwozia: hatchback

Przebieg: 199 248 km

Załącznik nr 3

7560,00 zł

756,00 zł

3

Skoda Fabia

VIN: TMBPC16Y343986587

Rok produkcji: 2003

Pojemność i rodzaj silnika: 1397 cm3 benzynowy

Moc: 75 KM

Wersja nadwozia: hatchback

Przebieg: 118 619 km

Załącznik nr 4

5110,00 zł

511,00 zł

 

1. Samochody można będzie obejrzeć w siedzibie PARP ul. Pańska 81/83 w dniach 27 i 28 lipca 2017 od 10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Patrykiem Świderskim lub Adamem Lengiewiczem pod numerem telefonu 22 432 85 98 lub 22 432 82 10.

2. Ofertę można złożyć na jeden, dwa lub wszystkie pojazdy. Najkorzystniejsza oferta będzie wybierana odrębnie dla każdego z samochodów.

3. Nieskorzystanie z możliwości obejrzenia i sprawdzenia stanu technicznego samochodów nie może stanowić podstawy do roszczeń przeciwko PARP.

4. Formularz ofertowy w postaci załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa w kancelarii (parter) lub należy przesłać (decyduje termin wpływu do PARP) do dnia 2-08-2017 r. do godz. 14:00. Na kopercie należy umieścić imię, nazwisko i adres firmy oraz adres PARP, a także oznaczenia:

„Konkurs ofert na sprzedaż samochodów osobowych należących do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” oraz „Nie otwierać przed dniem 2-08-2017 r. godz. 14:00”.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego w pkt 4.

6. Oferent zamierzający wziąć udział w konkursie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości określonej w kolumnie E przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na wydzielony rachunek bankowy do dnia 1 sierpnia 2017 r.:

nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego
numer konta: 74 1130 1017 0000 0005 1890 0002
z dopiskiem: „Konkurs ofert na sprzedaż samochodów służbowych”

7. Wadium złożone przez oferentów zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty:

- oferentom, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone;

- wszystkim oferentom, jeżeli sprzedający wycofa się ze sprzedaży.

8. Wadium złożone przez Oferenta zostanie zaliczone w poczet ceny. Sprzedający zatrzyma wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, w przypadku, gdy ten uchyli się od zapłaty ceny nabycia.

9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierającą najwyższą Oferowaną cenę jednostkową brutto w zł, określoną w kolumnie D wykazu zawartego w Ofercie (której wzór stanowi Załącznik nr 1), za wybrany samochód osobowy będący przedmiotem konkursu ofert.

10. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

2) dane podane w ofercie są niekompletne lub nieczytelne, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

3) nie zawiera co najmniej ceny wywoławczej jednostkowej;

4) nie zostanie wniesione stosowna kwota wadium w wyznaczonym terminie.

11. Jeżeli co najmniej dwóch kupujących złożyło najwyższe oferty o takiej samej cenie, zostaną oni wezwani, z podaniem miejsca i terminu złożenia oferty, do złożenia ofert dodatkowych do czasu, gdy jeden z kupujących złoży ofertę wyższą od pozostałych.

12. Kupujący, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku gdy Kupujący uchyli się od zapłaty ceny nabycia, możliwa jest sprzedaż samochodu/ów oferentowi który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

13. Wydanie samochodów osobowych oraz dokumentów nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. W załączeniu opinie rzeczoznawcy samochodów będących przedmiotem konkursu.

16. Osobą odpowiedzialną za kontakty w tej sprawie z wyłączeniem danych technicznych dotyczących samochodów jest p. Mirosława Wojciechowska, tel. 22 432 70 71, e-mail:  miroslawa_wojciechowska@parp.gov.pl.

 

 

 


Opublikowano: 24.07.2017 12:44      Utworzono: 24.07.2017 12:44      Poprawiono: 24.07.2017 13:13     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: