Przyjmowanie i załatwianie spraw w PARP odbywa się zgodnie z postanowieniami  Instrukcji kancelaryjnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z obowiązującym w PARP obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze pomocniczym kancelarii,  a następnie  przekazywane do sekretariatu Biura Prezesa oraz pozostałych sekretariatów komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji. Po dokonaniu dekretacji, odpowiednio przez Prezesa PARP, Zastępców Prezesa oraz dyrektorów departamentów/biur, sprawa zostaje powierzona do wykonania pracownikowi, odpowiedzialnemu za jej załatwienie.

Departamenty i Biura PARP

Lista Biur i Departamentów PARP wraz z danymi kontaktowymi i zakresami zadań

Informatorium - Informacja dla przedsiębiorców

Infolinia PARP udziela informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów z programów realizowanych przez PARP. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30 pod numerami telefonów 22 574 07 07, 0 801 332 202.

Informacja dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie w ramach programów wdrażanych przez PARP

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do instytucji właściwej zgodnie z założeniami Programu, w ramach którego ubiega się o dotację. Szczegóły dotyczące lokalizacji instytucji, do których wnioskodawca składa wniosek określone są w Wytycznych dla Wnioskodawców do poszczególnych programów wdrażanych przez PARP. Wytyczne zamieszczone są na stronie www.parp.gov.pl

Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP

Skargi i wnioski w PARP rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.). Wytyczne zamieszczone są na stronie Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP .

Kontakt dla Mediów

Andrzej Janyszko
telefon: 22 432 71 83
e-mail: media@parp.gov.pl

Sprawy pozostałe kierowane przez interesantów do PARP

Kancelaria PARP

00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel.: (22) 432 80 80
fax: (22) 432 86 20
(22) 432 84 04
e-mail: biuro@parp.gov.pl


Opublikowano: 17.01.2008 11:43      Utworzono: 17.01.2008 11:43      Poprawiono: 07.01.2019 15:36     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak