Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Stosownie do postanowień art. 10 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczącego nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. U. UE L z dnia 12 lipca 1994 r.) oraz art. 37 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.) przekazywanie informacji o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich podlega ograniczeniu wyłącznie do tych osób z państw członkowskich lub instytucji Wspólnoty, które z racji swoich obowiązków mają do nich dostęp.

Ponadto zgodnie z treścią art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), dane dotyczące podmiotów, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła pomocy finansowej, mogą być udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznej oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów albo podmiotom, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizacje zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Tym samym informacje odnotowane w rejestrach nieprawidłowości prowadzonych dla programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich nie podlegają udostępnieniu.


Opublikowano: 16.03.2011 11:03      Utworzono: 16.03.2011 11:03      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marcin May