• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) (pobierz plik
 • Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 984) (pobierz plik)
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 216, poz. 1370) (pobierz plik)
 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100) (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., nr 249 poz. 1832) (pobierz plik)
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 07 Nr 88, poz. 587) (pobierz plik)
 • Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. 07 Nr 115, poz. 791) (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (pobierz plik)
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 07 Nr 82, poz. 560) (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (pobierz plik
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób z dnia 5 września 2008 r. (Dz.U. 08 Nr 180, poz. 1112) (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (pobierz plik)
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (pobierz plik
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (pobierz plik
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pobierz plik)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (pobierz plik)

Opublikowano: 18.01.2008 12:28      Utworzono: 18.01.2008 12:28      Poprawiono: 16.12.2016 11:45     
Modyfikujący: grazyna_czerwinska     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Karol Demski