Zapraszamy do złożenia oferty na realizację techniczną pięciu filmów szkoleniowo-informacyjnych z zakresu internacjonalizacji dedykowanych firmom z sektora MŚP "Szkoła dla eksportera” w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w formie skanu oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i przesłać drogą e-mailową na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl. Termin dostarczenia oferty: 6 września 2017 r. godz. 15:00. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najkorzystniejszą, spośród 6 oferentów, ofertę złożyła firma Doradztwo mediowe Sp. z o.o. z ceną brutto 14 760,00 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 30.08.2017 08:24      Utworzono: 30.08.2017 08:24      Poprawiono: 20.09.2017 10:36     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: