logo popw EFRR

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Realizacja spotkań o charakterze edukacyjno-networkingowym na uczelniach Polski Wschodniej”, znak sprawy: p/284/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 27.07.2018 08:00      Utworzono: 27.07.2018 08:00      Poprawiono: 31.10.2018 13:43     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: