Pyt. 1 : Czy wnioskodawca musi posiadać siedzibę w mieście stanowiącym główny obszar - np. woj. Wielkopolskie, czy musi to być Kalisz - czy może posiadać siedzibę/siedziby w powiatach należących do miasta Kalisz, oczywiście zgodnie z zał. I. do Wytycznych?

Odp.: Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział (biuro) w jednym z 49 miast wskazanych w zał. I do Wytycznych dla Wnioskodawców, lub też zadeklarować we wniosku, iż oddział (biuro) w danym mieście zostanie przez niego otwarty najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.


Pyt. 2 : Czy należy jednoznacznie przyjąć iż na Śląsku mają być dokładnie 3 ROSzEFSy? Czy ich siedziby mają być odpowiednio w Bielsku, Częstochowie i Katowicach (a nie np. w Chorzowie)?

Odp.: Tak, w województwie śląskim mają powstać 3 Regionalne Ośrodki Szkoleniowe EFS z siedzibami odpowiednio w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach.

Pyt. 3 : Nie będę w stanie zapewnić merytorycznego doradztwa za 50 zł/godzinę ani nawet za 100 zł/godzinę. Nikt z ekspertów "z górnej półki" się tego nie podejmie.

Odp.: Stawki, o których mowa w pkt 2.2.3.2 Wytycznych dla Wnioskodawców odnoszą się wyłącznie do doradców kluczowych świadczących doradztwo ogólne. Wnioskodawca zaś powinien sam określić wysokość wynagrodzenia dla ekspertów, którzy w ramach przedsięwzięcia będą świadczyć tzw. doradztwo specjalistyczne, i zawrzeć je w Kosztorysie przedsięwzięcia.

Pyt. 4 : Czy analiza potrzeb w regionie ma dotyczyć całego województwa czy tylko obszaru 37, 38 lub 39 w zależności od tego gdzie aplikujemy?

Odp.: Analiza potrzeb powinna dotyczyć tego obszaru, którego dotyczy wniosek.

Pyt. 5 : Załatwienie listów intencyjnych może długo potrwać. Czy instytucje będą zainteresowane żeby z kimkolwiek je podpisywać?

Odp.: Listy intencyjne mają potwierdzać przebieg dotychczasowej współpracy z regionalnymi i krajowymi instytucjami wdrażającymi SPO RZL. Brak tych listów nie będzie jednak podstawą do odrzucenia wniosku.

Pyt. 6: Czy jeśli wnioskodawcą będzie partnerstwo, to każdy z partnerów musi zgodnie ze statutem lub umową nie działać w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczać zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP? Czy dopuszcza się możliwość, że jednym z partnerów jest spółka Prawa handlowego?

Odp.: Każdy z partnerów musi spełniać warunki, o których mowa w pkt 2.2.1.(1) tiret 1-4 Wytycznych dla Wnioskodawców, tj. m.in. musi być instytucją niedziałającą w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającą zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP. Do wniosku musi zostać dołączony statut lub inny dokument, który będzie potwierdzał spełnianie tego wymogu przez obydwu partnerów.

Pyt. 7 : Jak rozumieć zapis - "doradztwo dostępne 4h dziennie 5 dni w tygodniu" - dyżur czy 20 h efektywnego doradztwa?

Odp.: Doradztwo powinno być dostępne dla potencjalnych beneficjentów 4 godziny dziennie przez wszystkie dni robocze, co oznacza pełnienie dyżuru w określonym wymiarze.

Pyt. 8 : Wymagania odnośnie kierownika projektu powinny dotyczyć doświadczenia w kierowaniu projektem a nie znajomości rynku pracy etc.

Odp.: Wymóg posiadania przez Kierownika projektu doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze (pkt 2.2.1.3 Wytycznych) należy rozumieć właśnie jako konieczność wykazania się doświadczeniem w zarządzaniu projektem/przedsięwzięciem.

Pyt. 9 : Co z trenerami z akredytacji 2003r. czy one zachowują dalej ważność?

Odp.: Wszystkie osoby mające w przedsięwzięciu pełnić funkcję kluczowych trenerów będą zobowiązane do uzyskania akredytacji na czas trwania tego przedsięwzięcia.

Pyt. 10 : Czy jest gwarancja zamówień z IZ i IW na zablokowane 7% wartości budżetu?

Odp.: Instytucja Kontraktująca przewiduje zlecanie organizacji seminariów i szkoleń oraz realizacji zadań informacyjno-promocyjnych, jednak w chwili obecnej nie jest możliwe określenie ich rodzaju ani kosztu.

Pyt. 11 : Nie są podane minimalne rezultaty twarde - przykładowo 100 dni szkoleń, 400 h doradztwa. Rozumiem, że mamy przyjąć je wszystkie samodzielnie?

Odp.: Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia twardych rezultatów przedsięwzięcia kierując się potrzebami występującymi na obszarze, którego dotyczy wniosek.

Pyt. 12 : W kwestii rozliczenia kosztów przejazdów - dlaczego ma dotyczyć tylko pracowników etatowych? Nie ma takiego ograniczenia w przepisach podatkowych ani EFS.

Odp.: Koszty przejazdów ekspertów zatrudnionych przy realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy cywilno-prawnej powinny zostać uwzględnione w kosztach całkowitych ich zatrudnienia. Ważne jest, aby w takim wypadku w Kosztorysie przedsięwzięcia, w pozycjach odnoszących się do kosztów zatrudnienia tych osób, zostało zaznaczone (np. w formie przypisu), iż zawierają one również koszty przejazdu niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

Pyt. 13 : Czy jednymi z działań mogą być szkolenia, sesje informacyjne, doradztwo nie tylko dla realizujących (bądź zamierzających realizować) projekty SPO RZL? Czy można w to włączyć także szkolenia dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani projektami, np. inwestycyjnymi? Czy mogą to być też sesje informacyjne lub doradztwo dot. prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości uzyskania dofinansowania ze wszystkich dostępnych programów?

Odp.: Zgodnie z pkt 2.2.2. Wytycznych dla Wnioskodawców klientami Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS (w ramach działania A i B) mogą być tylko projektodawcy zgodnie z zapisami SPO RZL oraz PO KL. Drugą grupą klientów (w ramach działania C) mogą być wszyscy ci, którzy są zainteresowani możliwością wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Pyt. 14 : Czy pokrywają Państwo koszty audytu?

Odp.: Zgodnie z pkt V Wytycznych dla Wnioskodawców audyt przedsięwzięć ROSzEFS będzie realizowany przez firmę audytorską wyłonioną przez PARP w przetargu. Wnioskodawca nie musi na ten cel rezerwować środków w Budżecie przedsięwzięcia.

Pyt.15: Czy wnioskodawcą może być Stowarzyszenie lub Szkoła Wyższa? Czy parterem w projekcie może być osoba prowadząca działalność gospodarczą z zakresu szkoleń realizująca projekty współfinansowane z EFS?

Odp.: Zarówno Wnioskodawca, jak i Partner muszą być podmiotami niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającymi zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP (Wymagania wobec Wnioskodawców zawarte są w pkt 2.2.1(1) Wytycznych dla Wnioskodawców). Do wniosku musi zostać dołączony statut lub inny dokument, który będzie potwierdzał spełnianie tego wymogu przez obydwu partnerów. W przypadku niespełnienia tego warunku przez któregokolwiek z partnerów, wniosek będzie musiał zostać odrzucony.

Pyt. 16 : Czy nasza instytucja, posiadająca biura na I piętrze, do których dostęp jest niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, jest wnioskodawcą spełniającym kryteria formalne?

Odp.: Zgodnie z pkt 2.2.1(1) Wytycznych dla Wnioskodawców lokal, który będzie stanowił siedzibę ROSzEFS musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje takim lokalem, powinien zobowiązać się we wniosku do utworzenia biura, które będzie spełniać wszystkie wymogi określone w Wytycznych (w tym również wymóg dostępności dla osób niepełnosprawnych) w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.Opublikowano: 10.11.2006 11:13      Utworzono: 10.11.2006 11:13      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Maciej Rogulski     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak