logo EFSIpl

een

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2018/2019 r.", oznaczenie sprawy: 170/DKM/2018, 180/DRK/2018, 186/DRK/2018, 189/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 11:00 


Opublikowano: 27.04.2018 12:32           Poprawiono: 29.06.2018 13:09     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: