POWERUEEFS nowePARPpl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przeprowadzenie badania przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w ramach projektu Next Step Poland”, oznaczenie sprawy: p/159/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00


Opublikowano: 16.04.2018 08:54           Poprawiono: 29.06.2018 13:04     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: