POWERUEEFS nowePARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przeprowadzenie badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going Działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,2014-2020 (II, III, IV edycja badania", oznaczenie sprawy: p/157/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 12 pażdziernika 2018 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 04.10.2018 13:20           Poprawiono: 19.11.2018 16:49     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: