Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Ustawa określa szczegółowo zadania PARP.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP

Misją PARP w latach 2014-2020 jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji ich aspiracji wzrostu i pokonywaniu barier rozwojowych.

Wizja PARP

Wizja PARP to niezawodny partner przedsiębiorcy, działający na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ich otoczeniem oraz sprzyjający budowie przyjaznej dla biznesu administracji publicznej.

Wdrażanie programów operacyjnych

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych:

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),
  2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
  3. Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW).

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości była odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych:

  1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
  2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),
  3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Opublikowano: 16.01.2008 13:18      Utworzono: 16.01.2008 13:18      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak