POIRPARPUEEFRR stareMPG

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na zagranicznych targach i konferencjach w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT w latach 2018-2019" oznaczenie sprawy: 23/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 11:00


Opublikowano: 02.03.2018 08:08           Poprawiono: 29.06.2018 13:17     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: