1. Miejsce wykonywania pracy:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
2) posiadanie obywatelstwa polskiego,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie kompetencji kierowniczych,
6) posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
7) posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wymagania pożądane:
1) doświadczenie w pracy w jednostce lub jednostkach sektora finansów publicznych,
2) doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi oraz finansami,
3) wiedza na temat zarządzania projektami i programami,
4) doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
5) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej „PARP”), reprezentowanie jej na zewnątrz oraz ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań PARP,
2) realizacja misji, strategii i priorytetów strategicznych PARP,
3) organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na PARP,
4) opracowywanie projektów rocznych planów działania i projektów planów finansowych PARP,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności PARP,
6) sprawowanie zarządu majątkiem PARP,
7) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników PARP.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys,
• list motywacyjny,
• kopia dowodu osobistego,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
• kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
• oświadczenia kandydata o następującej treści:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do procesu naboru PARP_1_2018”
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.” (uwaga - dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne),
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w procesie naboru PARP_1_2018.”
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w procesie naboru PARP_1_2018.”
• kandydaci zobligowani są także złożyć opracowanie: „Koncepcja rozwoju PARP wraz z założeniami modelu zarządzania PARP” (dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, także w formie prezentacji na nośniku umożliwiającym odczyt dokumentu).

6. Informacja o metodach i technikach naboru:
- weryfikacja formalna ofert;
- sprawdzian wiedzy, w szczególności rozmowa kwalifikacyjna (ocena kandydatów pod kątem wymagań dotyczących wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości PARP);
- badanie kompetencji kierowniczych, doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka angielskiego – w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub za pomocą adekwatnych testów, podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanego na potrzeby naboru opracowania.

W trakcie rekrutacji Zespół przeprowadzający nabór może zastosować narzędzia służące wyłonieniu kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 23 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / PARP_1_2018”.

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
(Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

8. Inne informacje:
- kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
- kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
- życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą;
- w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego;
- po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone;
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Na stronie internetowej www.parp.gov.pl można zapoznać się z informacjami i dokumentacją dotyczącą funkcjonowania PARP.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ MPIT DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119), przedstawiam następuje informacje:

1. Informacje i dane do kontaktu z Administratorem Danych i Inspektorem Ochrony Danych
1) Administrator Danych Osobowych
Minister Przedsiębiorczości i Technologii obsługiwany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie 00-507, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 55, e-mail: iod@mpit.gov.pl.
2) Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych; Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie 00-507,
Plac Trzech Krzyży 3/5, e-mail: iod@mpit.gov.pl

2. Informacje dotyczące celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych
1) Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata na stanowisko Prezesa PARP.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w formie pisemnego oświadczenia.
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres pełnienia przez osobę, której dane dotyczą, funkcji Prezesa PARP. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Prezesa PARP, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej PARP informacji o wyniku naboru, a następnie zniszczone.
4) Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
5) Źródło pochodzenia danych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.
6) Kategorie odnośnych danych: Dane osobowe, podane przez Panią/Pana w związku z kandydowaniem na stanowisko Prezesa PARP, przekazane w formie oświadczeń, załączników, potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów.
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa Pani/Pana w procedurze naboru na stanowisko Prezesa PARP.

3. Prawa osoby, której dane dotyczą
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• ograniczenia ich przetwarzania,
• ich usunięcia.
Żądanie realizacji praw wymienionych w pkt. 1) proszę przesłać w formie pisemnej na adres: iod@mpit.gov.pl.
2) Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Opublikowano: 09.07.2018 14:21      Utworzono: 09.07.2018 14:21      Poprawiono: 24.10.2018 11:06     
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska     Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: