Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu systemowego PARP upowszechniającego wiedzę o partnerstwie publiczno-prywatnym w środowisku instytucji publicznych (w szczególności wśród jednostek samorządu terytorialnego) oraz wśród przedsiębiorców, prowadzącego do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Zakładany okres realizacji projektu to listopad 2010 r. – grudzień 2014 r.
Planowany budżet całego przedsięwzięcia to ok. 10 600 000 PLN.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona partnerowi projektu :

 1. organizacja cyklu 16 seminariów regionalnych o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, dotyczących tematyki PPP;
 2. przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowanie i administrowanie serwisem www projektu oraz przygotowanie publikacji.

Zakładany okres współpracy to listopad 2010 r. – grudzień 2014 r.

Planowany budżet zadań realizowanych w partnerstwie to ok. 2 000 000 PLN.

Do udziału w naborze zapraszamy Podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 1. są osobami prawnymi, które zgodnie ze statutem, umową lub innym przewidzianym przepisami prawa dokumentem, w szczególności uchwałą właściwego organu lub zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe oraz których zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków;
 2. działają nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia konkursu (decyduje data wpisu do właściwego rejestru sądowego);
 3. posiadają zapisy w statucie dotyczące realizacji działań Podmiotu na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce lub działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego samorządu terytorialnego w Polsce;
 4. posiadają doświadczenie realizacji minimum 1 projektu o charakterze szkoleniowym lub doradczym lub informacyjno-promocyjnym skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, lub którego tematyka dotyczyła partnerstwa publiczno-prywatnego, o wartości co najmniej 50 tys. złotych brutto, finansowanego ze środków publicznych (w tym środki Unii Europejskiej, Norweski Mechanizm Finansowy, USAID, Bank Światowy), zakończonego w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu;
 5. posiadają doświadczenie w realizacji minimum 1 usługi szkoleniowej lub doradczej lub informacyjno-promocyjnej, skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego, lub której tematyka dotyczyła partnerstwa publiczno-prywatnego, o wartości co najmniej 20 tys. złotych brutto, finansowanej ze środków publicznych (w tym środki Unii Europejskiej, Norweski Mechanizm Finansowy, USAID, Bank Światowy), zakończonej
  w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu;
 6. posiadają strukturę zarządzania projektami, składającą się minimum z 3 osobowego zespołu pracowników (min. 1 osoba odpowiedzialna za realizację projektu, posiadająca doświadczenie w funkcji kierownika projektu, min. 1 osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansowe projektem, posiadająca doświadczenie w tym zakresie, min. 1 osoba odpowiedzialna za monitoring i sprawozdawczość, posiadająca doświadczenie w tym zakresie);
 7. prowadzą własne publikatory, np: biuletyn, gazeta, portal internetowy;
 8. dysponują środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej 100 000 zł na rachunku bieżącym lub lokacie terminowej lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

Spełnienie wymaganych kryteriów należy przedstawić na formularzu zgłoszenia partnera (plik zip).

Wybór partnera będzie przeprowadzony w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w Regulaminie Komisji Oceny Zgłoszeń (plik zip).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje wybrać w naborze jeden Podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału zadań w ramach umowy partnerskiej przy realizacji projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. PARP zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji Podmiotu, który zajmie następne w kolejności miejsce na liście rankingowej albo rezygnacji z wyboru partnera, w przypadku gdy:

 1. w wyniku negocjacji zadania zaplanowane do realizacji przez wybranego Partnera nie obejmą całego zakresu działań przewidzianych w ogłoszeniu o naborze;
 2. wybrany Podmiot uchyla się od zawarcia umowy;
 3. strony zrezygnują ze wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zgłoszenie partnera do projektu systemowego PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

do 15 października 2010 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje data wpływu formularza zgłoszenia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Ocena zgłoszeń nastąpi do dnia 17 listopada 2010 roku.

Wszelkie informacje związane z naborem zgłoszeń udzielane będą tylko na pisemne wnioski, przesyłane faksem  na nr 22 432 86 99 lub przesyłane na adres: ppp@parp.gov.pl

Pytania i odpowiedzi (pobierz plik).


Opublikowano: 23.09.2010 08:48      Utworzono: 23.09.2010 08:48      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak