Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuje, iż w dniu 6 września 2011 r. podpisano Umowę partnerstwa nr DRK/POKL.2.1.3-033/1/2011 z Fundacją Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, której celem jest wspólna realizacja projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

1. Wartość projektu: 10 047 180,00 PLN

Wartość zadań powierzonych Partnerowi: 2 123 700,00 PLN


2. Zakładany termin realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie

2 maja 2011 r. – 31 grudnia 2014 r.


3. Cel projektu

Celem projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne” jest upowszechnianie wiedzy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W ramach projektu, realizowane będą działania informacyjno-doradcze oraz promocyjne.


4. Grupa docelowa projektu

Odbiorcami działań realizowanych w ramach projektu będą przedstawiciele instytucji sektora publicznego (510 osób) oraz przedstawiciele przedsiębiorstw (zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach – 170 osób, zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach – 200 osób) zainteresowanych realizacją projektów w formule PPP.


5. Opis działań realizowanych w projekcie

W projekcie przewidziano 5 zadań merytorycznych.

 

Zadanie 1 Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w formule PPP – przeprowadzenie ogólnopolskiego badania.

 

Zadanie 2 Cykl seminariów regionalnych. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu 16 otwartych regionalnych seminariów dla przedstawicieli obu sektorów (publicznego
i prywatnego). Seminaria będą miały formę 2-dniowych otwartych spotkań dyskusyjnych.

 

Zadanie 3 Ogólnopolskie konkursy na projekty PPP. Zadanie obejmuje organizację
i przeprowadzenie 2 ogólnopolskich konkursów projektów PPP. Konkursy będą adresowane do instytucji publicznych, gotowych na podjęcie działań w ramach PPP. W konkursie zostanie wyłonionych minimum 5 pilotażowych projektów w formule PPP zaproponowanych przez samorządy/instytucje publiczne, które otrzymają wsparcie doradcze. W ramach tego zadania przewiduje się organizację wizyt studyjnych dla przedstawicieli instytucji publicznych uczestniczących w konkursach. Celem wizyt będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami PPP
w krajach europejskich.

 

Zadanie 4 Wsparcie w realizacji projektów PPP. Zadanie przewiduje objęcie kompleksowym wsparciem doradczym projekty PPP uznane za modelowe, które zostaną wybrane w drodze konkursów (Zadanie 3). Wsparcie będzie obejmowało  doradztwo prawne, finansowe i techniczne w zakresie – od przygotowania niezbędnej dokumentacji przedinwestycyjnej, związanej z procedurą wyboru partnera prywatnego – do wsparcia max. pierwszych 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o PPP. 

 

Zadanie 5  Działania promocyjno-informacyjne w zakresie PPP oraz publikacje. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-upowszechniającej, na którą będzie składać się: cykl 12 publikacji wyjaśniających drogę planowania i realizacji projektu PPP oraz prezentujących polskie dobre praktyki projektów PPP, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 7 debat online oraz uruchomienie internetowego serwisu projektu, zawierającego aktualne informacje dotyczące PPP na świecie i w Polsce. Internetowy serwis projektu będzie przestrzenią wymiany doświadczeń (forum) wszystkich zainteresowanych podmiotów problematyką PPP.

 

Zadania powierzone Partnerowi projektu to:

 

Zadanie 2:  Cykl seminariów regionalnych.  

Zadanie 5: Działania promocyjno-informacyjne w zakresie PPP oraz publikacje.


Opublikowano: 21.09.2011 09:11      Utworzono: 21.09.2011 09:11      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Małgorzata Kuś-Konieczna