Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuje, iż w dniu 12 lipca 2012 r. podpisano Umowę partnerską nr DRK/POKL.2.1.3-035/1/2012 z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami, której celem jest wspólna realizacja projektu systemowego PARP „Biznes dla edukacji”.

1. Wartość projektu: 10 036 373,01 PLN
Wartość zadań powierzonych Partnerowi: 9 683 580,26 PLN

2. Zakładany termin realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie
1 maja 2012 r. – 30 czerwca 2015 r.

3. Cel projektu
Celem projektu „Biznes dla edukacji” jest upowszechnianie wśród przedsiębiorców i kadry zarządzającej przedsiębiorstw idei współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i/lub uczelniami prowadzące do wzrostu o 50% liczby przedsiębiorstw, które własnej inicjatywy podjęły taką współpracę. W ramach projektu, realizowane będą działania informacyjno- promocyjne.

4. Grupa docelowa projektu
Odbiorcami działań realizowanych w ramach projektu będą przedsiębiorcy i kadra zarządzająca przedsiębiorstw, jak również pośredni adresaci projektu:  przedstawiciele organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, przedstawiciele uczelni.

5. Opis działań realizowanych w projekcie
W projekcie przewidziano realizację 2 zadań merytorycznych:
Zadanie 1 Kampania informacyjno-promocyjna, w ramach której realizowane będą m.in. następujące działania: 16 seminariów regionalnych, konkurs „Pracodawca Jutra”, wydanie raportu specjalnego i publikacji podsumowującej.
 
Zadanie 2 Realizacja promocyjnych Programów Edukacyjnych, w ramach których realizowane będą m.in. następujące działania: konkurs na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych, prowadzenie portali internetowych PE, konferencje „Dni Pracodawców”, spotkania biznesu z edukacją.
 
 
Zadania powierzone Partnerowi projektu to:
Zadanie 1:  Kampania informacyjno-promocyjna (z wyjątkiem konkursu „Pracodawca Jutra”, który realizuje PARP)
Zadanie 2: Realizacja promocyjnych Programów Edukacyjnych (z wyjątkiem konkursu na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych, który realizuje PARP)


Opublikowano: 20.07.2012 15:18      Utworzono: 20.07.2012 15:18      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marcin May