parp

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”, znak sprawy: p/286/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 08.08.2018 07:34           Poprawiono: 31.10.2018 13:44     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: