logo poir

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja Gali Polski Produkt Przyszłości”, znak sprawy: p/283/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 04.09.2018 07:29           Poprawiono: 03.12.2018 14:07     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: