Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na Organizacji 8 spotkań w ramach projektu Inno Lab.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w formie skanu oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i przesłać drogą e-mailową na adres: aneta_ganeczko@parp.gov.pl. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 22 sierpnia 2017 r. godz. 10:00. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Zamawiający dokonał zmiany Załącznika nr 2 Formularz oferty. Zmiana załącznika nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma House of Events Michał Frelek z Warszawy z ceną brutto 32 895,80 zł.

Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza ekonomicznie.


Opublikowano: 11.08.2017 14:27      Utworzono: 11.08.2017 14:27      Poprawiono: 30.08.2017 14:20     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: