W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do udzielenia wsparcia 20 projektów, które uzyskały łącznie co najmniej 70 punktów i jednocześnie w każdym z ocenianych kryteriów uzyskały co najmniej 70% punktów, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 37 894 180,98 złotych. Kwota ta znacznie przekracza sumę środków dostępnych w ramach konkursu tj. 20 241 000,00  złotych (w tym 10% wartości środków przeznaczonych na ewentualne pozytywnie rozpatrzone przez PARP wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy).

W związku z powyższym, negocjacje budżetowe zostaną podjęte z pierwszymi 9 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz warunkowo z 3 kolejnymi Wnioskodawcami (tj. poz. 10, 11 i 12 na liście rankingowej). Wnioskodawcom, z którymi negocjacje zostaną podjęte warunkowo, wsparcie zostanie przyznane tylko w przypadku, gdy w trakcie negocjacji budżetowych zostaną wygenerowane oszczędności lub środki przeznaczone na ewentualne pozytywnie rozpatrzone przez PARP wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zostaną wykorzystane.

Łączna wnioskowana kwota wsparcia projektów skierowanych do negocjacji budżetowych wynosi 22 086 793,72 zł. Wsparcie będzie udzielane do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach konkursu.

 Lista rankingowa wniosków wraz z przyznaną liczbą punktów po ocenie merytorycznej pobierz plik


Opublikowano: 03.08.2012 15:39      Utworzono: 03.08.2012 15:39      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marcin May