Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza listę rankingową do projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Lista rankingowa (pobierz plik)


Opublikowano: 03.11.2010 16:26      Utworzono: 03.11.2010 16:26      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak