1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola systemowa PO RPW (z uwzględnieniem kontroli poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW), przeprowadzona w terminie 08.01.2015- 16.01.2015 r.
 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Certyfikującą RPW (z uwzględnieniem kontroli poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PO RPW ), w terminie 23.02.2015- 03.03.2015 r.
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola na zakończenie realizacji projektu: nr PO RPW-PT-02/2014 Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2014, przeprowadzona w terminie 16.03.2015- 19.03.2015 r.
 4. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola trwałości projektów PT nr PO RPW-PT-01/2010 oraz PO RPW-PT-02/2011 Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2010 i 2011. Kontrolę przeprowadzono w terminie 16.03.2015- 19.03.2015 r.
 5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola projektu nr POPT.01.01.00-00-412/14 Finasowanie wynagrodzeń pracowników PARP na rok 2014, przeprowadzona w terminie 30.03.2015- 08.04.2015 r.
 6. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola systemowa z uwzględnieniem kontroli poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PORPW do IZ PORPW oraz wydatkowania środków z pomocy technicznej, przeprowadzona w terminie 30.09.2015- 6.10.2015 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CSR, przeprowadzona w terminie 18.12.2015 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2014 r., przeprowadzona w terminie 9.11.2015-17.11.2015 r.
 9.  Ministerstwo Gospodarki: Audyt Ocena potencjału PARP do efektywnego wdrażania instrumentów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 POIR, przeprowadzony w terminie 7.07.2015- 7.09.2015 r. 
 10. Ministerstwo Gospodarki: Kontrola projektu Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych, przeprowadzona w terminie 15.06.2015-26.06.2015 r.
 11. Ministerstwo Gospodarki: Kontrola systemowa w ramach działań POIG 3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.2, 4.6, 5.1, 5.4.1, 6.1 i PT przeprowadzona w terminie 24.08.2015-04.09.2015 r.
 12. Ministerstwo Gospodarki: Kontrola projektu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych dot. wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie przeprowadzona w terminie 24.08.2015- 14.09.2015 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Kontrola wydatków w ramach PT PO KL za 2014 r. w przeprowadzona w terminie 20.04.2015– 28.05.2015 r.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Kontrola projektu POKL.02.01.01-00-024/09 Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy, przeprowadzona w terminie 23.11.2015- 04.12.2015 r.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Kontrola Projektu systemowego POKL.02.01.03-00-033/10 Partnerstwo publiczno-prawne, przeprowadzona w terminie 16.11.2015- 20.11.2015 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki: Kontrola projektu POKL.02.01.03-00-039/12 Społeczna odpowiedzialność biznesu, przeprowadzona w terminie 16.11.2015-20.11.2015 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki: Kontrola Rocznych Planów Działania POKL, przeprowadzona w terminie 24.11.2015-2.12.2015 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki: Kontrola systemowa wdrażania Działań 2.1 oraz Działania 2.2 POKL przeprowadzona w terminie 24.11.2015- 2.12.2015r.
 19. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola trwałości projektu POIG.09.02.00-017/12, przeprowadzona w terminie 24.11.2015- 26.11.2015 r.
 20. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola  projektu POIG.09.02.00-008/14, przeprowadzona w terminie 24.11.2015- 26.11.2015 r.
 21. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola systemowa zadań realizowanych w ramach 8 osi priorytetowej POIG, przeprowadzona w terminie 19.08.2015- 21.08.2015 r.
 22. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola projektu systemowego POIG.08.01.00-00-001/13 Wspieramy e-biznes–budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki wokół beneficjentów działań 8.1 i 8.2 POIG, przeprowadzona w terminie 9.12.2015- 14.12.2015 r.
 23. Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola Budowa tras rowerowych w ramach PO RPW, przeprowadzona w terminie 23.03.2015 r.- 29.05.2015 r.  
 24. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Kontrola w zakresie realizacji umów POIG nr MNiSW-PARP/2007 projektów pomocy technicznej nr POIG.09.03.00-00-020/12, POIG.09.03.00-00-010/14, POIG.09.04.00-00-006/14, POIG.09.04.00-00-008/12, przeprowadzona w terminie 12.10.2015- 16.10.2015 r.
 25. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa): Audyt desygnacyjny w ramach PO PW, przeprowadzony w terminie 30.09.2015- 18.11.2015 r.
 26. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa) Audyt desygnacyjny w ramach PO IR, przeprowadzony w terminie 23.09.2015- 12.11.2015 r.
 27. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa) Audyt desygnacyjny w ramach PO WER, przeprowadzony w terminie 28.07.2015.- 11.09.2015 r.
 28. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa): Audyt operacji PO PT Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP na rok 2014 r.,  przeprowadzony w terminach 02.03.2015-30.03.2015 r. oraz 4.09.2015- 24.09.2015 r.
 29. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audyt Systemu Kontroli i Zarządzania PO IG, przeprowadzony w terminie 4.03.2015- 1.06.2015 r.
 30. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audytu Systemu Zarządzania i Kontroli PO KL, przeprowadzony w terminie 16.09.2015- 20.11.2015 r.
 31. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audytu Systemu Zarządzania i Kontroli PO RPW, przeprowadzony w terminie 3.09.2015- 29.10.2015 r.
 32. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Ministerstwie Gospodarki w zakresie projektu: KIK/60 Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), przeprowadzony w terminie 26.05.2015- 29.07.2015 r.
 33. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) W ramach audytu operacji przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. w ramach POKL.
 34. Ministerstwo Finansów W ramach audytu operacji przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. w ramach POIG.
 35. Ministerstwo Finansów W ramach audytu operacji przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. w ramach PORPW.
 36. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Kontrola projektu w ramach działania POIG, numer PF-6442.
 37. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych: Kontrola projektu w ramach działania POKL, numer POKL/2.1.1./2012/ZS.

Opublikowano: 09.02.2016 10:37           Poprawiono: 06.03.2017 14:28     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: aneta_zielinska     Autor dokumentu: