parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów, działań i projektów prowadzonych przez PARP”, oznaczenie sprawy: p/168/DKM/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 11:00

 


Opublikowano: 27.07.2018 08:16           Poprawiono: 31.10.2018 13:42     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: